Digital kompetens för företagens konkurrenskraft

I en värld som utvecklas allt snabbare blir det viktigare att ständigt uppdatera sina kompetenser. Det livslånga lärandet behöver bli norm och något som prioriteras, av både arbetsgivare och anställda. I projektet Digital kompetens för företagens konkurrenskraft erbjuds små och medelstora företag inom tech och tillverkningsindustrin utbildningsinsatser för att stärka sina anställdas förmåga!

Projektet pågår 2023-2026


Det livslånga lärandet- en förstudie från 2021

Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa ställer högre krav på kompetens och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande.

Att livslångt lärande är viktigt för Sverige och Östergötland råder det ingen tvekan om. Behovet av kompetensutveckling, digitalisering, kompetensbrist, ungas val av utbildning och yrke samt svårigheter att matcha de som står utanför arbetsmarknaden mot de jobb som finns är frågor som behandlas i de flesta rapporter, nätverk och andra sammanhang. Att hitta hållbara lösningar på problemen blir än viktigare.

Förstudien medfinansierades av Europeiska socialfonden.

Eulogga

 

 

Om förstudien

 • Det här är frågorna vi ska undersöka:
 • Hur ser kompetensbristen ut?
 • Hur ser företagen på livslångt lärande och hur bra är man på strategisk kompetensförsörjning?
 • Hur ska vi attrahera talanger?
 • Hur ser individen på sitt eget livslånga lärande?
 • Hur skattar individen sin digitala mognad och hur stor är kunskapen om ny teknik?
 • Är det skillnader mellan kvinnor och män, mellan de med högre utbildning och de med lägre, och ser det olika ut i olika åldersgrupper?
 • Hur ska vi få livslångt lärande att genomsyra alla utbildningsinsatser?
 • Hur är företagets kunskap, inställning och förhållningssätt gällande jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet?
 • Hur kan vi öka omvärldskunskapen och förståelsen för hur och var man hittar utbildningar och kurser?

 

I denna förstudie söker Linköpings Science Park och Skill svar på ett antal generella och allmängiltiga frågor och hoppas att resultatet av undersökningen ska kunna användas av alla branscher.

Målgrupp för de undersökningar vi planerar i förstudien är IT-företag och industriföretag verksamma i Östergötland samt individer boende i Östergötland. Målgruppen kommer att involveras genom undersökningar/enkäter, dels till företagsledning dels till medarbetare.

 


Nyheter


Om livslångt lärande

Livslångt lärande, även känt som “lifelong learning” på engelska, refererar till konceptet att utbildning och lärande inte är begränsade till en specifik ålder, utbildningsnivå eller formell utbildning. Istället är det en filosofi som främjar kontinuerligt lärande och kompetensutveckling under hela en persons liv.

 • Kontinuitet: Livslångt lärande betonar vikten av att lära sig och utveckla nya färdigheter och kunskaper under hela livet, oavsett ålder.
 • Mångsidighet: Det innebär att vara öppen för att lära sig i olika sammanhang och genom olika metoder, inklusive formell utbildning, självstudier, workshops, onlinekurser och erfarenhetsbaserat lärande.
 • Anpassning till förändring: Eftersom arbetsmarknaden och samhället ständigt utvecklas är livslångt lärande viktigt för att anpassa sig till förändrade arbetskrav och teknologiska framsteg.
 • Personlig utveckling: Livslångt lärande handlar inte bara om att förvärva yrkeskunskaper utan också om personlig utveckling och förbättring av livskvaliteten.
 • Ökad kompetens: Det syftar till att öka individens kompetens och kunskap för att möjliggöra bättre karriärmöjligheter och personlig tillfredsställelse.
 • Inkludering: Livslångt lärande bör vara tillgängligt och möjligt för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, kön eller andra faktorer.
 • Samarbete och delning: Det uppmuntrar till samarbete, kunskapsdelning och samhällsdeltagande, där människor lär sig av varandra och bidrar till en ökad gemensam kunskapspool.

Livslångt lärande är viktigt av många skäl, och dess betydelse har ökat i dagens snabbt föränderliga samhälle och arbetsmarknad. Här är några av de främsta skälen till varför livslångt lärande är av stor betydelse:

 1. Anpassning till förändring: Teknologiska framsteg och globalisering har förändrat arbetsmarknaden dramatiskt. Många yrken förändras eller försvinner medan nya uppstår. Genom att kontinuerligt lära sig och uppdatera sina färdigheter kan människor anpassa sig till dessa förändringar och förbli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
 2. Karriärmöjligheter: Livslångt lärande ökar möjligheterna till avancemang och karriärutveckling. Det ger individer chansen att förvärva nya färdigheter och kvalifikationer som kan leda till bättre jobbmöjligheter och högre inkomster.
 3. Personlig utveckling: Utöver yrkesmässiga fördelar erbjuder livslångt lärande möjligheten till personlig tillfredsställelse och utveckling. Människor kan följa sina passioner, utforska nya intressen och utveckla sig själva som individer.
 4. Ökad kunskap: Livslångt lärande bidrar till att öka kunskapen om olika ämnen och frågor, vilket kan göra människor mer medvetna om och engagerade i samhällsfrågor och globala utmaningar.
 5. Förbättrad problemlösningsförmåga: Genom att lära sig kontinuerligt utvecklar människor sin förmåga att analysera problem, tänka kreativt och hitta innovativa lösningar.
 6. Hälsa och livskvalitet: Livslångt lärande har visat sig ha positiva effekter på mental hälsa och välbefinnande. Att utmana sig själv intellektuellt kan bidra till att förebygga kognitiv nedgång och öka livskvaliteten.
 7. Samhällsutveckling: Ett samhälle med många människor som är engagerade i livslångt lärande blir mer dynamiskt och innovativt. Det främjar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.
 8. Jämlikhet och inkludering: Genom att göra livslångt lärande tillgängligt för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund eller andra faktorer, kan det bidra till att minska klyftor och främja social rättvisa.

Sammanfattningsvis är livslångt lärande en viktig del av att möta dagens utmaningar och utnyttja möjligheterna. Det ger individer verktygen och resurserna de behöver för att vara anpassningsbara, kompetenta och engagerade medborgare i en snabbt föränderlig värld.