Sveriges industriföretag står inför betydande utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Branschen förändras i hastig takt på grund av en ökad konkurrens, fler och nya regelverk och inte minst den allt mer digitaliserade arbetsmiljön. På Fergas betraktar man det som en grundläggande framgångsfaktor att investera i kompetensutveckling för befintliga medarbetare, vilket ger dem möjlighet att utforska och realisera sin fulla kapacitet genom att delta i och lära sig nya färdigheter.

“För oss handlar det om att utveckla och ta fram den potential som finns i varje medarbetare. Ibland är det nödvändigt att utforska nya områden för att väcka intresse och undersöka om det finns naturlig fallenhet för vissa ämnen eller färdigheter“, säger Maja Lundman, HR-chef på Fergas, vilka just nu deltar i en stor utbildningssatsning som koordineras av Linköping Science Park.

Genom Linköping Science parks utbildningssatsning”Digital kompetens för företagens konkurrenskraft”  kommer 1 600 personer under tre år att kompetensutvecklas inom digitala teknologier.  Exempelvis AI och cybersäkerhet. Utbildningen tas fram och levereras av Linköpings universitet. Ett av företagen som tidigt engagerade sig i projektet är Fergas, där nu 60 medarbetare deltar i de första utbildningsinsatserna.

“Vi blev tillfrågade redan i planeringsfasen av det här projektet om vi ville vara med. Vi arbetar väldigt aktivt med långsiktig kompetensförsörjning genom att till exempel ta emot praktikanter och exjobbare samt kompetensutveckla vår egen personal. Så det här projektet gick helt i linje med hur vi vill arbeta”, berättar Patrik Jonsson, VD för Fergas.

 

Maja Lundman och Patrik Jonsson, Fergas.

 

En upplevelse som ger ringar på vattnet

Patrik har en lång bakgrund inom olika industribolag. Han betonar att kompetensutveckling av befintlig personal är nödvändig för att möta behoven både här och nu och i framtiden. Han påpekar att industrin har lidit av kompetensbrist i över 20 år. Både att nyutbilda fler och kompetensutveckla befintlig personal  är avgörande för att framtidssäkra företagen.

Patrik och Maja är båda överens om att projektets mål passar väl in i företagets långsiktiga arbete.

“Vi önskar att nyfikenhet och viljan att utvecklas ska vara en del hos alla som arbetar här på Fergas. Vi tror att genom att lära sig något nytt så öppnas ögonen för att det finns ännu mer att lära. Idet här projektet, där vi har möjlighet att erbjuda så många medarbetare den här upplevelsen samtidigt, så är vi säkra på att vi kommer få se ringar på vattnet i form av nytänk och ökat engagemang från våra kollegor”, berättar Maja.

Förankring är A och O

Re-skill och up-skill är två centrala begrepp när Maja och Patrik beskriver hur Fergas arbetar med livslångt lärande. Re-skill innebär att omskola sig och lära sig en ny kompetens, det kan fortfarande vara inom samma område eller företag. Up-skill handlar däremot om att bygga på sin kompetens för att hålla jämna steg med utvecklingen inom den aktuella branschen. Både re-skill och up-skill är viktiga i dagens arbetsmiljö, där teknologiska framsteg och förändringar i affärsmodeller kräver att arbetstagare kontinuerligt anpassar och förbättrar sina kompetenser för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

“För oss är det inte konstigt att behöva lägga tid på att utbilda våra medarbetare, speciellt de som kommer direkt från skolan”, tillägger Patrik.

Medarbetarnas respons på utbildningssatsningen har varit positiv, och Maja berättar att den här typen av initiativ har varit eftertraktade av flera kollegor.

“De områden som medarbetarna får utbildning om inom projektet är sådant som har efterfrågats. Och vi har sett att det finns ett brett intresse där många vill lära sig mer om det mesta”, berättar Maja, och Patrik fyller i: 

“En viktig del i att det har blivit så positivt bemött tror jag är att vi har varit väldigt noga med att förankra detta med medarbetarna i god tid. Och att vi förlagt utbildningen under en period som är lite lugnare för verksamheten.”

 

Inspirationsföreläsning för medarbetarna på Fergas.

 

Power skills för att boosta inlärning och motivation

I “Digital kompetens för företagens konkurrenskraft” får deltagarna gå igenom:

  • Power Skills
  • Digital kompetens
  • Teknik och etik
  • Grunder i programmering
  • Cybersäkerhet
  • Grunderna i AI
  • Automation

När företagen inleder projektet genomgår de först en kompetenskartläggning för att undersöka vilka medarbetare som bör delta i vilka utbildningsmoduler. Den första modulen är power skills, vilket är en uppsättning mjuka färdigheter och personliga egenskaper som är centrala för framgång och trivsel både i arbetslivet och samhället. Dessa färdigheter kompletterar tekniska kunskaper och inkluderar exempelvis kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och emotionell intelligens. De är nödvändiga för att navigera framgångsrikt i en föränderlig arbetsmiljö och är idag efterfrågade förmågor hos de flesta arbetsgivare.

“Som organisation har vi behov av medarbetare som kan anpassa sig efter en föränderlig marknad. “Som ledning är det vårt ansvar att skapa en miljö som uppmuntrar till lärande och skapar förutsättningar för en kultur där livslångt lärande är en självklarhet”, säger Maja.

 

Om Digital kompetens för företagens konkurrenskraft

Projektet koordineras av Linköping Science Park och är medfinansierat av EU. Inom projektet får östgötska bolag möjlighet att kompetensutveckla sin personal med endast den egna tiden som insats. Projektet pågår till 2026 och rekrytering sker löpande. Vill du delta i projektet med företaget du arbetar på eller veta mer? Kontakta projektledare Cecilia Stevrin