Bredda din förståelse för cybersäkerhet

I kursen får 100 deltagare en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Kursen ges av Linköpings universitet och leds av biträdande professor Mikael Asplund. 

Kursen Grundläggande Cybersäkerhet är en del av Sweden Secure Tech Hub som medfinansieras av Europeiska Unionen.


Intresseanmälan

Just nu finns ingen aktiv ansökan öppen. Men du kan lämna en intresseanmälan inför kommande omgångar på länken nedan.

För att delta i utbildningen behöver du godkännande från en chef.  När du ansöker dig till kursen anger du kontaktuppgifter till denne så tar Linköpings universitet kontakt med hen. Om du själv har rådighet att bestämma över din medverkan i utbildningen så kan du skriva in dina egna kontaktuppgifter.


Utbildningen behandlar följande teman:

 • Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter.
 • Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder.
 • Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder.
 • Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus, incidenthantering.

 Kursen ges på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.


Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024

Antagningsbesked: lämnas efter 10 mars 2024

Workshop 1: 9 april, kl. 9-12

Workshop 2: 23 april, kl. 9-12

Workshop 3: 14 maj, kl. 9-12

Workshop 4: 28 maj, kl. 9-12

Inlämningsuppgift klar: 10 juni


Om Grundläggande cybersäkerhet

Kursen riktar sig till små och medelstora företag med tillväxtambitioner och en verksamhet där digitala teknologier är en bärande del i affärsmodellen. De anställda som går utbildningen ska ha ett intresse och behov av att utveckla sin kunskap kring cybersäkerhet.

Syftet med utbildningen är ge deltagarna en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp, och att bidra till att utveckla förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur.

Linköping Science Park och partners ansvarar för hur utbildningsplatserna fördelas.

Kursen består av självstudier i kombination med fyra stycken lärarledda workshopar för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare.

Workshoparna äger rum i LiUs lokaler på Campus Valla, Linköping.

Kursen erbjuds även i Göteborg, Lund, Stockholm, Luleå och Karlskrona via städernas egna Science Parks. Du anger i anmälan vilken stad du vill gå kursen i.

Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper om IT-system.

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 • Beskriva hur samhället och enskilda organisationer kan påverkas av cyberangrepp och kunna skilja mellan sannolika och osannolika hot.
 • Redogöra för grundläggande begrepp inom cybersäkerhet och riskhantering och relatera dessa till praktiska situationer som kan uppstå i en organisation.
 • Utföra enkla riskanalyser och identifiera behov av djupare analys.
 • Beskriva förutsättningar för en fungerande cybersäkerhetskultur.

Utbildningen examineras genom:

 • Aktiv närvaro vid schemalagda moment, betygsskala betygsskala U, G (1,5 hp)
 • Skriftlig individuell uppgift, betygsskala U, G (1,5 hp)

För godkänt slutbetyg på utbildningen krävs:

 • Minst 75% aktiv närvaro vid schemalagda moment samt godkänt genomförande av individuell uppgift.

Betygsskala: Tvågradig skala, U, G

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att den ges på uppdrag av företag och organisationer (juridiska personer) i syfte att kompetensutveckla personalen. Du kan inte gå kursen som privatperson eller som anställd vid en enskild firma. När du ansöker till utbildningen kommer du att få ange kontaktuppgifter till din närmsta chef som får godkänna din medverkan.


Kontaktperson Linköping Science Park


Sweden Secure Tech Hub

Kursen ges i samarbete med initiativet Sverige Secure Tech Hub. Sweden Secure Tech Hub hjälper små och medelstora teknikföretag att skapa säkrare digitala produkter och lösningar – redan från design- och utvecklingsfasen. Här erbjuds olika resurser och tjänster, från inspiration och kompetensutveckling till konsultstöd, testmöjligheter och hjälp med att hitta finansiering för konkreta utvecklingsinitiativ. Mycket av det hubben erbjuder är helt kostnadsfritt för ditt företag.

Sverige Secure Tech Hub är en nationell innovationshub inom cybersäkerhet i samarbete med sex av Sveriges ledande science parks inom teknik och digitalisering. Linköping Science Park, Lindholmen Science Park (Göteborg), Ideon Science Park (Lund), Kista Science Park (Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park (Karlskrona).


Cyberly

Fler insatser inom cybersäkerhet

Cyberly bidrar till ett säkert, hållbart och effektivt samhälle genom att stärka allas vår digitala resiliens. Vår ansats är ACT Cyberly som manar till medveten handling. Vår utgångspunkt är Östergötland och vårt mål är att bidra till att Sverige är en ledande nation inom digital resiliens.