Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa ställer högre krav på kompetens och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande.

Att livslångt lärande är viktigt för Sverige och Östergötland råder det ingen tvekan om. Behovet av kompetensutveckling, digitalisering, kompetensbrist, ungas val av utbildning och yrke samt svårigheter att matcha de som står utanför arbetsmarknaden mot de jobb som finns är frågor som behandlas i de flesta rapporter, nätverk och andra sammanhang. Att hitta hållbara lösningar på problemen blir än viktigare.

Europeiska unionen, europeiska regionala utvecklingsfonden, ESF, Livslångt lärande, Det livslånga lärandet, Linköping Science Park, Skill

Det här är frågorna har undersökts:

  • Hur ser kompetensbristen ut?
  • Hur ser företagen på livslångt lärande och hur bra är man på strategisk kompetensförsörjning?
  • Hur ska vi attrahera talanger?
  • Hur ser individen på sitt eget livslånga lärande?
  • Hur skattar individen sin digitala mognad och hur stor är kunskapen om ny teknik?
  • Är det skillnader mellan kvinnor och män, mellan de med högre utbildning och de med lägre, och ser det olika ut i olika åldersgrupper?
  • Hur ska vi få livslångt lärande att genomsyra alla utbildningsinsatser?
  • Hur är företagets kunskap, inställning och förhållningssätt gällande jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet?

Hur kan vi öka omvärldskunskapen och förståelsen för hur och var man hittar utbildningar och kurser?

Målgrupp för de undersökningar vi planerar i förstudien är IT-företag och industriföretag verksamma i Östergötland samt individer boende i Östergötland. Målgruppen kommer att involveras genom undersökningar/enkäter, dels till företagsledning dels till medarbetare. Svaren kommer att analyseras och utmynna i en rapport som kan användas som underlag för kommande utlysningar samt som underlag till projektansökningar i ESF:s nästa programperiod.

Läs rapporten här!