Behovsägare: Östgötatrafiken

Projektparter: Linköpings universitet

Utmaning 

Bland offentliga aktörer är kunskapen om sensoren begränsad, vilket leder till att Internet of Things- lösningar ofta tar lång tid att införa. De offentliga aktörerna tycker det är svårt att förstå vilka sensorer som finns att tillgå som standardiserade lösningar, hur förhållandet mellan pris och prestanda på dem ser ut och när det krävs skräddarsydda lösningar.

Lösning 

Med detta som bakgrund arrangerade IoT World en heldags workshop med ett trettiotal deltagare. Bland dem fanns leverantörer av sensorer, experter från Linköpings universitet, konsultbolag, representanter från offentliga aktörer och från Innovationsstödsystemet. Under dagen fick de offentliga parterna presentera sina utmaningar. Därefter genomfördes ett antal gruppdiskussioner där deltagarna, utifrån sina expertområden, gav respons på utmaningarna.

Lärdomar

Att skapa ett forum där många olika deltagare kan mötas är ett effektivt sätt att att få tillgång till varandras erfarenheter, det saknas idag ett bra forum där information och goda exempel kan delas. Deltagarna fick god insikt i den kunskap och stöttning som finns att tillgå. En annan lärdom var att det finns behov av stöd för hur offentliga upphandlingar ska genomföras när kravställaren inte har kompetens på området. Det saknas kunskap på hur sensorer ska kravställas och användare behöver kunna dela information med exempel på kriterier. Kraven kring offentlig upphandling behöver breddas så aktörer som normalt inte svarar på en upphandling från exempelvis Östgötatrafiken, får möjlighet att göra det. Slutligen kom deltagarna fram till att det saknas kunskap om industriell tillämpning av sensorer och hur de kan integreras med andra system.