För ett par veckor sedan kunde IoT World meddela att hela sex projektansökningar till Vinnova har skickats in av våra medlemmar. Här kommer en mer ingående presentation av varje projekt!

Vilka projekt som får finansiering och får bli verklighet beslutas och meddelas senast den 20e januari. Projekten kommer sedan att starta tidigast 21a januari och senast 31a mars 2022.


Uppkopplad utemiljö

 

Projektparter: Tekniska verken, Örebro Kommun, Kumla Kommun & Linköping Kommun

IoT & AI som möjliggör datadrivna beslut för användande och utveckling av besöksmål, frilufts- och idrottsanläggningar.

Idag är vi vana att kunna ta del av oerhört mycket information i samhället. Det ställer krav på att informationen är uppdaterad och korrekt. Informationen syftar ofta till att man ska kunna ta enklare och bättre beslut, detta är inte minst viktigt inom den växande branschen besöksnäring.

“Det ställs helt nya krav både från invånare och tillresta besökare. I projektet vill vi skapa digitala tvillingar för destinationer och platser som kommuninvånare och turister tar del av. Vi vill även förmedla informationen till olika intressenter i branschen så att de har möjlighet att fatta datadrivna beslut. Med hjälp av AI och bearbetning av historiska data är också syftet att kunna göra prognoser framåt i tiden och på så sätt ge information och skapa möjligheter som ökar attraktionskraften och tryggheten för staden och besöksmål på ett hållbart sätt. För att uppnå detta med maximal användarnytta så kommer vi skapa kommunöverskridande fokusgrupper som tar fram en gemensam kravbild och
behovsbild nära målgruppen.”


IoT i verkligheten: uppskalning av luftkvalitetsmätning

Projektparter: Edeva, RISE, Linköping Science Park & Linköpings Kommun

“Syftet med projektet är att förse Linköpings kommun med möjligheten att mäta luftkvalitet över större områden med enklare medel än vad som görs idag. På lång sikt är syftet att bidra till FNs globala mål, framförallt Mål 3: God hälsa och välbefinnande samt Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Detta sker genom uppskalning av en befintlig IoT-lösning som skapar direkt nytta för behovsägaren och, i slutändan, medborgarna. Målet är att Linköpings kommun ska ha tillgång till data gällande luftkvalitet över stora områden och att systemet ska vara implementerbart hos andra offentliga aktörer.”


Reduktion av fuktskador i våtutrymmen med hjälp av IoT

 

Projektparter: InviSense AB, RISE, Stångåstaden och Linköping Science Park

Prototyputvecklingsprojekt för att ta fram prototyp för IoT-system med tillämpning inom fastighetsförvaltning.

“Projektet avser att ta fram en prototyp för ett IoT-system med tillämpning inom fastighetsförvaltning. Med IoT-system menas en idag icke existerande sensorteknologi där RFID-teknik och fuktmätningsteknik baserad på tryckt elektronik kombineras. Vidare ingår även utveckling av en optimerad läsarenhet, samt en molntjänst för visualisering av fuktstatusen i ett fastighetsbestånd.”


Produktutveckling för att kunna presentera personlig hälsostatus

 

Projektparter: Neue Labs, OxyTemp, Socialomsorgen Valdermarsviks Kommun och LeanLinks äldreomsorg Linköpings Kommun

“Målet är att identifiera individuellt normalområde för kroppstemperatur, syremättnad och puls genom mätningar på patienter i äldreomsorgen  för att kunna presentera personlig hälsostatus. I projektet ska det skapas en prototyp för en ny IoT-lösning inom precisionsmedicin som mäter kroppstemperatur, syremättnad och puls och som analyserar mätvärdena i relation till individuellt normalområde”

 


Testbädd Resecentrum- för ökad upplevelse av trygghet

 

Projektparter: RISE, Linköpings Kommun, VTI, Östgötatrafiken, Linköpings universitet, Jernhusen, Katrineholms Kommun och Trafikverket

Målsättningen med projektet är att i en komplex publik miljö testa nya digitala lösningar för att uppnå ökad upplevd trygghet, syfte att kunna genomföra storskaliga implementationer.

“Bakgrunden är till projektet är att Linköpings kommunfullmäktige fattat ett beslut om en handlingsplan för trygghetsskapande åtgärder på allmänplats. Fas 1 innebär en ökad användning av övervakningskameror och fas 2 en implementation av andra trygghetsskapande teknologier. Detta projekt ska bidra till ökade förutsättningar att nå fas 2.

Utifrån målsättningen för projektet och avsikter för kommunen och andra aktörer att bygga förmåga att nå mål kopplade till trygghet och mobilitet är IoT-teknologier helt centrala. Genom att använda i huvudsak sensorer skapas data som speglar verkligheten som kan förädlas till information och vidare till värdefulla insikter och i slutänden upplysta beslut.”


Smarta byggnader till stöd för trygghet och krishantering

 

Projektparter: RISE, St Kors, Stångåstaden, Lejonfastigheter, VISIARC och Linköpings universitet

“Målet för detta projekt är att med hjälp av befintliga sensorer och system i en smart byggnad (testbädd Ebbepark, Linköping) kombinerat med inomhusnavigering och visualisering i en mobil-app kunna ge stöd för personlig trygghet och säkerhet både i vardagen och i kris. Funktioner som att ge navigeringsstöd eller möjlighet till positionsbestämt nödanrop vid utrymning kombineras med mer vardagliga funktioner som att hitta rätt konferensrum, boka eller felanmäla funktioner. Projektet ämnar också undersöka hur man med hjälp av byggnadens sensorer och system kan öka den upplevda tryggheten hos enskilda.”