Vad är egentligen ett regionalt flaggskeppsprojekt?

Det är en fråga som Linköping Science Park fått finansiering från Vinnova för att utreda. Svaren ska resultera i ett nationellt kunskapsunderlag som ska delas med alla som finner det intressant. 

Sveriges position som innovationsnation är oerhört stark. Vi toppar flera globala rankingar inom bland annat välfärd, teknisk utveckling, innovation, utbildning och jämställdhet. Vi är samarbetsorienterade, vi är uppkopplade – och vi har en förmåga att tänka systemiskt. Men även om det går bra är det inte läge att luta oss tillbaka och vila på gamla meriter. Allt fler länder knappar in på oss. Konkurrensen hårdnar. I pandemins efterdyningar är det många som mobiliserar och investerar sig in i framtiden.

Sveriges vision – att bli världens första fossilfria välfärdsnation liksom målsättningen att bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter – är två bra ledstjärnor i detta arbete. Men vi måste öka ambitionsnivån! Vi behöver öka investeringstakten, bryta gamla strukturer och bana väg för nya samarbeten.

Ett sätt kan vara att samlas kring ett så kallat regionalt flaggskeppsprojekt.

Hållbar industri, mobilitetssystem, hälsa, mat och städer där vi lever på hållbara sätt. Det är fokusområden för Sveriges innovationssatsningar framåt. I våra olika regioner har så kallade smarta specialiseringsstrategier utarbetats, för att på bästa sätt mobilisera regionala styrkor och möta behoven i närgeografin. Investeringar i prioriterade innovationsprojekt behöver stöttas upp med satsningar på kompetensförsörjning, digital transformation och stödjande ekosystem från lokal till internationell nivå. Ekosystemen finns för att stötta företag i uppstart, tillväxt och förnyelsefas – men också för att stärka värdekedjorna kring en viss bransch – eller inom ett visst kompetensområde.

Processerna rörande export, import, talangmobilitet och investeringsfrämjande håller allt mer på att flyta samman i kölvattnet av den nya affärslogik som växer fram. Pandemin och digitaliseringen som följt med den, har i grunden förändrat både våra beteende- och rörelsemönster liksom vår syn på den fysiska platsens betydelse. Detta behöver vi analysera och förhålla oss till.

Mot bakgrund av detta har diskussioner om regionala flaggskeppsprojekt initierats runt om i landet. Men vad är egentligen ett regionalt flaggskeppsprojekt, och varför är de viktiga för vår framtida utveckling?

Frågan lämnas obesvarad. Men, med utgångspunkt från de globala utmaningar vi står inför vad gäller bl a klimat, flyktingströmmar och pandemier så har innovation aldrig varit viktigare. Vi behöver helt enkelt hitta nya lösningar på framtidens utmaningar.  En hypotes är att viktiga delar av framtida lösningar består av ökat fokus på förändrade beteenden, innovation, entreprenörskap och ny teknik – men också på samhällsutvecklingen, regelverk, politik och etik. I s k flaggskeppsprojekt ser vi en möjlighet att kanalisera dessa krafter för att möta samtida samhällsutmaningar i vår närmiljö, men också på den globala arenan. Vi tror att regionala flaggskeppsprojekt kan hjälpa oss att öva upp förmågan till såväl förändringsledarskap som att anamma nya lösningar i vår vardag. Vi tror också att den samverkan som följer av ett storskaligt förändringsprojekt bygger vår förmåga att ta hand om stora etableringsmöjligheter. Genom att träna omställning, kan vi också accelerera ambitionsnivå såväl som förändringstakten in i framtiden. 

Kort om regionala flaggskeppsprojekt

Linköping Science Park har fått i uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att göra en förstudie i syfte att studera regionala flaggskeppsprojekt. Syftet är att bygga kunskapsunderlag som kan delas med fler i syfte att säkra svensk konkurrenskraft. Genom uppdraget ges Linköping Science Park förutsättning att stärka verksamhetens kunskap i frågorna liksom bidra till att Sverige får möjlighet mobilisera sig och bidra till den samhällstransformation och kompetensförstärkning landet behöver.

Vart projektet befinner sig just nu

Regionala flaggskeppsprojekt har i början av 2022 tillsatt en Advisory Board med bred uppslutning från representanter som innefattar Östergötlands offentliga sektor och näringsliv. Därtill ingår även Kalmar och Dalarna Science Parks samt Bizmaker. Advisory boarden kommer att träffas vid sex tillfällen med fokus på olika teman för att säkerställa att metod och process kan fungera i fler regionala kontexter om och när projektet ges förutsättning att skala. Den första träffen äger rum 17 juni med fokus på grön och digital omställning.

I februari spreds en öppen Mentienkät där över 100 personer har svarat på frågor om regionala flaggskeppsprojekt. Mentin visar på att det finns en varierad uppfattning över vad ett sådant kan vara – vanliga associationer respondenterna gör är: innovation, samarbete och samverkan. Under mars månad har en liknande undersökning skickats ut till europeiska kollegor för att samla in kunskap om regionala flaggskeppsprojekt i Europa.

Har du ännu inte besvarat mentin? Klicka här.


Planering av studiebesök i Skellefteå

Det kommer göras ett studiebesök i Skellefteå 29–31 augusti med projektet för att nyfiket ta oss an nyindustrialiseringen i norr.
Vill du följa med eller har tips på vem eller vad vi ska besöka, hör av dig till Lena Miranda. Mer information om studiebesöket kommer ges vid första workshoptillfället den 17 juni.


Håll dig uppdaterad om vad som händer i projektet genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Ja tack, jag vill gärna veta mer om Regionala flaggskeppsprojekt

* indicates requiredLinköping Science park will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:


You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@linkopingsciencepark.se. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.