Vad är egentligen ett regionalt flaggskeppsprojekt?

Det är en fråga som Linköping Science Park fått finansiering från Vinnova för att utreda. Svaren ska resultera i ett nationellt kunskapsunderlag som ska delas med alla som finner det intressant. 

Syftet är att bygga kunskapsunderlag som kan delas med fler i syfte att säkra svensk konkurrenskraft. Genom uppdraget ges Linköping Science Park förutsättning att stärka verksamhetens kunskap i frågorna liksom bidra till att Sverige får möjlighet mobilisera sig och bidra till den samhällstransformation och kompetensförstärkning landet behöver.

Vart projektet befinner sig just nu

I början av 2022 tillsattes en Advisory Board med bred uppslutning från representanter som innefattar Östergötlands offentliga sektor och näringsliv. Därtill ingår även Kalmar, Dalarna och Karlstad Science Parks. Advisory boarden kommer att träffas vid sex tillfällen med fokus på olika teman för att säkerställa att metod och process kan fungera i fler regionala kontexter om och när projektet ges förutsättning att skala. Den första träffen äger rum 17 juni med fokus på grön och digital omställning.


Sagt i intervjuerna med Advisory Board

Projektet genomför explorativa intervjuer med Advisory boarden. Intervjuerna har tagit avstamp i deras idéer och tankar om vad ett regionalt flaggskeppsprojekt är för något och hur det skiljer sig från andra projekt, både vad gäller förutsättningar och förväntade resultat.

Per-Olof Brehmer, LiU

Vad tänker du på när du hör Regionalt flaggskeppsprojekt?

Att målmedvetet jobba med att hitta mål och styrkor som stärker den regionala konkurrenskraften. Ett gemensamt mål där flera jobbar tillsammans och samlas kring exempelvis mot en utvecklad framtidsagenda.

Vad tycker du är viktigt att samlas kring?

Drivkrafterna att skapa medvetenhet för att gagna kompetensförsörjningsfrågorna, det är oerhört viktigt att förstå den rörliga kompetens och hur det påverkar regionen idag och imorgon. Samlas kring en multiplefaktor för att göra det som är strakt inom regionen ännu starkare och vassare. För det krävs en kreativ miljö som stödjer befintliga och nya miljöer, gemensam vision och en nisch och spets som ingen annan riktigt har – annars blir det ju inte ett flaggskepp, ska skilja sig från det andra. 

Vad krävs för att kunna driva ett flaggskeppsprojekt?

En aktör som är villig och ställer upp på att driva – en organisation eller individ som räcker upp handen och som i sin tur hittar viktiga parter som samverkar mot gemensamt mål. Det viktigaste kanske är att involverade, kanske till och med involverade har en stor öppenhet av att dela idéer och tankar med varandra och inte ser varandra som konkurrenter.

 

Anna Björklou, Epishine

Vad tänker du på när du hör Regionalt flaggskeppsprojekt?

Jag tänker att det är något stort och kraftfullt som på både kort och lång sikt kan bana ny väg och möjliggöra nya initiativ. Därtill tänker jag också att det kan, eller till och med ska vara skalbart då jag gärna ser att framgångsrika regionala flaggskeppsprojekt kan implementeras även nationellt för att så långt som möjligt kunna dra nytta av initiativet.

Vad är inte ett regionalt flaggskepp?

Ett mindre initiativ, snarare en trissjolle istället för ett flaggskepp.

Vilka förutsättningar krävs för att driva ett regionalt flaggskeppsprojekt?

Finansiering behövs självklart och gärna att flera olika typer av aktörer involveras, både från regionen och näringslivet tex. För att få projektet att fungera så behövs en bra projektledning och tydlig ansvarsfördelning hos alla involverade aktörer.

Anders Carlsson

Anders Carlsson, Visual Sweden

Vad tänker du på när du hör Regionalt flaggskeppsprojekt?

Jag tänker på storlek och dignitet. Det måste vara som är betydande och följbart för många människor, inte bara ett projekt utan något mer bestående. Det kan också vara betydande enbart i den meningen att det ger stolthet till regionens invånare.

Vad är inte ett regionalt flaggskepp?

Något som är synligt men inte följbart, dvs något som man inte kan relatera till.

Vilka förutsättningar tror du behövs för att kunna skapa ett regionalt flaggskeppsprojekt?

Att det finns en bred uppslutning av aktörer bakom projektet – gärna kommun och/eller regionen. Det ger ett politiskt värde som signalerar att detta är viktigt, det visar även på demokratisk förankring, vilket kan vara en förutsättning för att skapa stolthet hos medborgare.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till projektets nyhetsbrev här

Subscribe

* indicates required
Linkoping Science park will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:


You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@mjardevi.se. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.