För att framtidsrusta krävs insikter om kommande utmaningar men också en god självkännedom om de egna styrkorna och hur de används bäst. Niklas Tideklev, en av regionens fem samordnare inom satsningen på smart specialisering, har sedan starten 2014 jobbat för att stärka regionens framtida konkurrenskraft.

Regionens satsning på smart specialisering innebär ett fokuserat arbete kring fem utvalda områden med framgångsrik forskning och framstående företag med möjlighet att skapa extraordinära förutsättningar för tillväxt. Samtliga regioner i landet arbetar med smart specialisering men styrkeområdena är unika. Östergötlands styrkeområden är: Avancerade material, Effektiv logistik, Miljönytta som affär, Visualisering, simulering och bildanalys samt Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system. 

Styrkeområdena är med och bildar den stam som bär upp regionerna, genom att ta vara på och stärka kompetens för att utvecklas och växa. Att ta tillvara på den befintliga kompetensen är viktigt för att ge regionen en stabil grund och förvalta dess historia men också för att resultaten är viktiga för vår framtid. Tillsammans med övriga regioner i östra mellan–sverige har ett antal utmaningsområden arbetats fram: Morgondagens energilösningar, Life science välfärd och hälsa, Hållbar livsmedelsförsörjning och Smart industri. Utmaningsområdena är gränsöverskridande för regionerna, man arbetar tillsammans för att hitta, lyfta och utveckla nya lösningar. 

– Våra styrkor ska vara möjliggörare för att hantera de gemensamma utmaningarna som vi har med de andra regionerna, sammanfattar Niklas.

Varje styrkeområde har en ansvarig samordnare från regionen samt en koordinator från Östergötlands kluster och innovationsmiljöer. Koordinatorn ansvarar för att driva området, skapa plattformar och möjligheter för samarbeten och utveckling medan samordnaren ansvarar för det strategiska arbetet. Linköping Science Park är koordinator för styrkeområdet ”Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system”. 

Som koordinator driver Linköping Science Park utveckling, håller riktning och skapar medvetenhet, genom att till exempel skapa samlingspunkter, driva specifika projekt eller skapa kontakt med behovsägare.

En viktig del för att lyckas är just samarbetet mellan regionen, koordinatorerna, företag och universitet. En arena att agera på skapas genom samarbeten som annars hade varit svåra eller omöjliga att få till. Ett sådant exempel är IoT World där behovsägare och företag kan mötas med problem och idéer. Hubben har också tillgång till utrustning som medlemmarna kan använda för att pilottesta IoT-projekt. Genom att skapa arenor för just utveckling inom styrkeområden driver koordinatorn området framåt både inom företagen samt för forskare och behovsägare. Gemensamma platser för utveckling skapar möjlighet för fler samarbeten där gränserna suddas ut och lösningarna står i centrum. 

Sedan starten 2014 har mycket hänt i arbetet med styrkeområden och utmaningsområden. Därför har regionen tagit fram färdplaner som beskriver önskade effekter och insatser. Färdplanen pekar ut en gemensam riktning och färdväg för involverade aktörer och koordinatorer. Genom att få fler aktörer att dra åt samma håll, blir det ännu lättare att härleda tydliga insatser och fler av de gemensamma utmaningarna kan lösas. 

– Då kan vi bli ännu starkare tillsammans och skapa ännu mer nytta för regionen som helhet. Arbetet med färdplaner har varit väldigt givande, fortsätter Niklas. Bara att samlas tillsammans, även i digitala möten, och skapa ett nuläge med många olika infallsvinklar har varit jätteviktigt för att veta hur vi ska arbeta framåt, oavsett bakgrund eller intresseområde. 

Genom de nya färdplanerna som sträcker sig till 2024 använder Östra Mellansveriges regioner tillsammans sina styrkeområden för att klara de utmaningar som skymtas i horisonten. 

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.