Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop

Hur får vi människor att engagera sig? – Community for Community Builders

  • 17 January, 17:30-19:30
Sign up is closed

Hur får vi människor att engagera sig?

Community for Community Builders 

17 januari, 17.30-19.30
Plats: LEAD, Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Att engagera människor är något Marcus André brinner för, från arbetet som enhetschef på Stadsmissionen i Östergötland till att driva Förrådet och Good News of Norrköping som har som mål att vara en samlande kraft för människor som vill göra bra saker i Norrköping. Många av de verksamheter som Marcus har arbetat med drivs av ideella krafter. Hur lyckas han få människor att engagera sig? Marcus delar med sig av sina bästa tips men också fallgropar att undvika. 

Community for Community Builders finns för att skapa synergier, dela upplevelser, utmaningar och tips mellan communities. Därför bjuder vi in dig som är engagerad i ett community att delta den här kvällen. 

Vi hoppas kunna skapa ett sammanhang som ger inspiration, stöttning och energi, där du får möta andra som i många fall delar samma success stories och utmaningar.

Kvällens agenda består av en föreläsning av Marcus André följt av en workshop. Vi bjuder på en matigare smörgås från Natural Café.

Sista anmälningsdag är 10 januari och eventet är kostnadsfritt och öppet för vem som helst som är engagerad i ett community.

Vad är Community for Community Builders?

Bakom initiativet står Community managers från Ebbepark, Linköping Science Park, Norrköping Science Park, Goto 10, LEAD och East Sweden Game.

Att skapa en gemenskap där människor känner sig delaktiga och inkluderade stärker platsen och människorna som verkar där. I Östergötland finns det många av dessa gemenskaper – communities – som samlar människor kring olika ämnen och intressen. Vi tror också att starka communities behövs för att möta de utmaningar samhället står inför idag. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!

Communities drivs av eldsjälar, personer som brinner för att få människor att mötas. Därför är ni, community builders i Östergötland, viktiga!

Välkomna!

How can we motivate individuals to become actively engaged?

Community for Community Builders

January 17th, 5:30 PM – 7:30 PM

Location: LEAD, Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Engaging people is something Marcus André is passionate about, from his work as a unit manager at Stadsmissionen in Östergötland to driving Förrådet and Good News of Norrköping, both aiming to be a unifying force for people interested in doing good in Norrköping. Many of the initiatives Marcus has worked with are powered by volunteers. How does he succeed in getting people to engage? Marcus will share his best tips as well as pitfalls to avoid.

Community for Community Builders exists to create synergies, share experiences, challenges, and tips among communities. Therefore, we invite you, who are engaged in a community, to participate on this evening.

We hope to create an environment that provides inspiration, support, and energy, where you can meet others who often share similar success stories and challenges.

The evening’s agenda consists of a lecture by Marcus André followed by a workshop. We will provide a substantial sandwich from Natural Café.

The deadline for registration is January 10th, and the event is free of charge and open to anyone engaged in a community.

What is Community for Community Builders?

Behind the initiative are Community Managers from Ebbepark, Linköping Science Park, Norrköping Science Park, Goto 10, LEAD, and East Sweden Game.

Creating a community where people feel involved and included strengthens the place and the people who operate there. In Östergötland, there are many such communities that gather people around various subjects and interests. We also believe that strong communities are needed to address the challenges society faces today. No one can do everything, but together we can do a lot!

Communities are driven by passionate individuals who are eager to bring people together. Therefore, you, as community builders in Östergötland, are important!

Welcome!