Linköping har ett nytt politiskt styre för mandatperioden 2022–2026, Socialdemokraterna och Moderaterna i koalition. I det ­gemensamma politiska programmet lyfts ambitionen att kommunen ska ligga i framkant inom klimat och miljö.

En väg mot målet är ett starkt lokalt näringsliv där innovation och kunskapsintensiva kluster står i centrum.

Från hamn- och handelsstaden Göteborg med närhet till hela Östersjöregionen till de böljande östgötska slätterna, med Linköpings bördiga mylla för innovativa startskott och ett väl förgrenat rotsystem inom teknisk excellens. Det är näringslivsdirektör Louise Felldins resa. Hon kommer närmast från en position som kommunikationschef för marknad och affärsutveckling på RISE, Sveriges forskningsinstitut, och har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör på Swedish ICT och som VD för Markus kommunikationsbyrå.

– Mitt ansvar är att verkliggöra kommunpolitikens intentioner för ett gott företagsklimat och en hållbar tillväxt med Näringslivsprogrammet som viktigaste styrdokument. Det tar upp fokusområden som alla är viktiga för hållbar tillväxt, till exempel den attraktiva och livsvänliga staden där vi vill möjliggöra för företagsetableringar. En annan del, där Linköping Science Park spelar en framträdande roll, är entreprenörskap och innovation som bland annat innebär att stötta samarbeten mellan aktörer och kultivera nya bolag inom stadens styrkeområden.

Samverkan mellan de forna politiska motparterna har öppnat upp för större målformuleringar och samsyn i många näringslivsfrågor, talande för det goda samtalsklimatet i Linköpings kommunstyre. Samhällsutmaningarna ställer höga krav på förändringsförmåga och det politiska programmet tar därför upp behovet av innovation inom klimat och miljö, där ambitionen är att göra Linköping till en förebild inom hållbar utveckling.

– Vi behöver göra saker på nya sätt. Inte bara för att säkerställa ett konkurrenskraftigt näringsliv utan för att det krävs. Det finns en tydlig vilja från politiskt håll att satsa på näringslivet, i allt ifrån att underlätta nyetableringar till att förenkla myndighetsutövningen. Näringslivets roll vävs också in i andra politikområden, bland annat som en viktig aktör för stadens utveckling mot genomgripande ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara förhållningssätt och omställningar.

Samverkan är den nyckel som låser upp möjligheten att svara mot framtidens behov och här skapar Linköping Science Park viktiga mötesplattformar för kommunal verksamhet, näringsliv och akademi.

– Linköping Science Park för samman studenter, organisationer, bolag och innovationskluster och möjliggör att interdisciplinära nätverk formas och växer. De gör en oerhört stor insats för Linköpings kapacitet och tillväxt men också attraktionskraft. Inympat i verksamheten finns en samverkansförmåga som präglar organisationen. Det gör också att andra Science Parks har tagit efter deras initiativ, som till exempel IndX, LEAD och Swedish Scaleups.

Linköping Science Parks insatser för innovationskraft lyser klart på den karta som ritas upp för Linköpings framtid. Genom att nära kunskapsintensiv och efterfrågad kompetens i sina samarbeten, driver parken omsättning i flera branscher.

– Genom ett välmående näringsliv, blir vi en välmående kommun. Med samverkan och struktur, samlar och förstärker vi kraften i de insatser som görs inom kommunen, där vi även involverar medborgare, civilsamhälle, näringsliv och övriga bolag i kommunkoncernen. Några exempel på goda samarbeten är Klimatneutrala Linköping 2030, som med bostads-, bygg- och transportsektorn och civilsamhället växlar upp arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor. Ett annat exempel är Linköpingsinitiativet som samlar de energitunga bolagen kring en gemensam målbild att sänka växthusgaserna. Ostlänken är en enorm möjlighet på längre sikt.

Klimatförändringar, ekonomiska förutsättningar och osäkert geopolitiskt läge påverkar länder och städer i olika omfattning. Linköping är en finansiellt stark tillväxtkommun med en lång tradition av innovation och förnyelse, med ett globalt starkt universitet som knoppar av bolag inom tech-branschen. I en tid när många globala företag kämpar för att säkra kompetensen, väljer många att stanna eller flytta till kommunen.

– Naturligtvis finns det kompetensutmaningar i en så techtung stad som Linköping. Men det är talande att till exempel Väderstad Verken väljer att flytta sin utvecklingsenhet till Mjärdevi.  Vårt pågående arbete med platsvarumärket Future now, är en varumärkesbyggande insats för platsen Linköping, och vår position som Sveriges framtidsstad.