Östra Mellansverige med Östergötland i spetsen, har tagit rygg på den kvicka innovationsförmågan i regionen och skapat färdplaner för smart specialisering. Tillsammans med Sörmland, Uppsala, ­Västmanland och Örebro län skapas nya förutsättningar för tillväxt, innovation och forskning som överbryggar länsgränserna.

I Östergötland finns fem definierade styrkeområden med djuplodande forskning och innovativt företagande. Dessa styrkor används nu för att driva gemensam framåtfart för de fem länen i sammanslutningen Östra Mellansverige. Niklas Tideklev, innovationsstrateg på Region Östergötland, arbetade med strateger från de andra länen och tog under 2022 fram färdplaner som pekade ut insatser och kraftsamlingar som är nödvändiga för att adressera de gemensamma utmaningarna kring; Smart industri, Life science, välfärdsteknik och e-hälsa, Hållbar livsmedelsförsörjning och Morgondagens energilösningar.

– Vi använder styrkeområdena som nycklar för att möta våra gemensamma utmaningsområden, inleder Niklas. Ämnen som vi avhandlar kan röra användningen av AI för att lösa en hållbar livsmedelsförsörjning, IoT för att forma en mer effektiv industri eller hur digitalisering av omsorg och hälsovård kan bibehålla och stötta den personliga kontakten när resursbristen är ett faktum. Även inom energiområdet är digitaliseringen nödvändig för att bygga en större energikapacitet och möta den ökade förbrukningen.

Mellan de fem länen finns ett koordinerat samarbete från regional nivå och koalitionen Östra Mellansverige ser till att länsövergripande engagera och mobilisera fler aktörer som kan bidra till arbetet.

– Även om det i länen finns koordinerande funktioner för till exempel Life science eller hållbar livsmedelsproduktion, bedrivs arbetet i en övergripande samverkan. Vi arbetar också med den Europeiska regionala utvecklingsfonden, och ser till att projekt som finansieras inom de ramarna korrelerar mot våra färdplaner.

– Det är en utmaning att arbeta länsöverskridande med återrapportering och höga krav på de aktörer som engagerar sig. Men det finns också flera goda exempel på framgångsrika samarbeten.

Från Östergötland ingår till exempel klustret Innovative Materials Arena (IMA) i Fast Lane 4 Industry, ett samarbete mellan flera organisationer som över länsgränserna matchar bolag med tjänster. Ett annat bra exempel är Visual LIFT, som använder visualisering för att stötta industriella SME-bolags omställning till ny teknik, något som aktualiserades med pandemin. Ytterligare ett exempel är Swedish Scaleups, ett program som leds av Linköping Science Park, som erbjuder bolag stöd genom en tillväxtresa. Deras fokus har ytterligare tydliggjorts kring de fyra utmaningsområdena.

Inom de fyra utmaningsområdena finns resurser och kompetens som är intressanta för många branscher.

Hur kan vi paketera de resurserna och rikta dem mot en given sektor för att lösa deras problemställning? Ett medel är de kluster som formats runt Linköping Science Park, som till exempel IOT World, AI Swedens östra nod och Cyberly. Med stöd i ramverket kring utmaningsområdena, och klustrens kompetens, kan Linköping Science Park rikta sina insatser inom teknisk innovation och skapa verklig nytta för SME-bolag i alla fem län.

Arbetet framåt handlar mycket om att fånga upp idéer och knyta samman verksamheter inom Östergötland och regionerna i Östra Mellansverige.

– Det finns en struktur på plats, ett tydligt ramverk för gången framåt. Genom att kroka arm och genomföra betydande satsningar och kraftsamlingar, kan vi skapa en större rörelse och bygga ett djupare engagemang med större spridning, säger Niklas. Det går bra för Östergötland och regionen utmärker sig i denna typ av frågor. Linköping Science Park är en kraftfull aktör och möjliggörare i den framgången. Vi vet nu vad Östergötland och Östra Mellansverige är bra på. Det är även intressant att fundera på vad som utmärker Sverige. Samverka i ett nationellt perspektiv är värdefullt för hela landet, och kan även driva på den globala nyttan.

Östergötlands fem ­styrkeområden

Region Östergötland har pekat ut fem styrkeområden som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och forskning i länet.

 • Avancerade material
  • Innovative Materials Arena (IMA) är innovationsmiljön som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom området, närda av Östergötlands kompetens och resurser för att ta fram nya tillverkningsmetoder och nya, avancerade material. Styrkeområdet koordineras av Sankt Kors Fastighets AB.
 • Effektiv logistik
  • Östergötland är en vital knutpunkt för Sveriges infrastruktur och här planeras också en av de största strukturella satsningarna i modern tid, Ostlänken. Logistikia, Östergötlands logistikkluster, erbjuder en arena för samverkan och utveckling med stöd i regionens framstående forskning och företagande. Styrkeområdet koordineras av Norrköpings Science Park.
 • Miljönytta som affär
  • Näringslivet, den offentliga sektorn och akademin samlas i nätverket Cleantech Östergötland för att tillsammans lösa samhällets miljöutmaningar. Stärkta av regionens spetskunskap inom cirkulär ekonomi, miljöteknik och resurseffektiva lösningar, skapas hållbara lösningar med stor affärsnytta. Styrkeområdet koordineras av Cleantech Östergötland.
 • Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
  • På Linköpings universitet finns världsledande forskning inom Internet of Things (IoT), smart sensorteknik och Artificiell Intelligens (AI), en kunskap och kompetens som genomsyrar även stadens företag och verksamheter. Här finns också AI Swedens östra nod och plattformen IoT World. Styrkeområdet koordineras av Linköping Science Park.
 • Visualisering, simulering och bildanalys
  • Tre forskningsmiljöer i världsklass bildar stommen för regionens ledande lösningar för att åskådliggöra komplexa data, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), Visualiseringscenter C och laboratoriet för datorseende. Styrkeområdet samlar kompetens från såväl kommunal verksamhet och statliga institutioner som representanter från näringslivet. Visual Sweden, med Linköpings universitet som värd, är noden inom styrkeområdet som koordineras av Norrköping Science Park.

Läs mer: utveckling.regionostergotland.se