Projektdeltagare: Flextronics, Rise, IoT World

Utmaning

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen kring IoT och dess möjligheter till en smidigare vardag. I det här projektet undersöks hur ett kit, en IoT-väska, kan användas i skola, vård och äldreomsorg för att väcka intresse och utbilda om tekniken. 

Projektet undersöker dels hur IoT-väskan kan användas i skolmiljö för att bemöta nyfikenhet och intresse hos elever. Väskan ger lärarna en chans att visa innovativ teknik och ger ett diskussionsunderlag kring hur tekniken används idag och på vilka sätt IoT kan underlätta och lösa problem nu och i framtiden.

Projektet riktar sig också mot vård och äldreomsorg där det finns behov av att utbilda personal och patienter kring IoT-lösningar för hemmamonitorering. Hemmamonitorering tillåter patienten att vara mer aktiv och bygger på att hitta former att få in mätvärden i realtid via tekniska lösningar. Detta skulle innebära tätare uppföljning vilket gör att eventuella försämringar hos patienten identifieras och behandlas snabbare.

Lösning

IoT-väskan som tas fram ska vara ett utbildningspaket som är anpassningsbart efter olika kontexter, som till exempel skolelever eller äldrevårdspersonal. Väskan ska väcka intresse och utbilda inom IoT och vara lätt att använda även för personer utan teknisk kompetens/bakgrund. Förutom att innehålla generell information om IoT ska väskan vara basen för en interaktiv laboration, baserad på hur tekniken används i verkligheten, som lär deltagarna om möjligheterna med IoT.

Kontaktperson: Victoria Wahlbom Hellström