Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

  • 13 February, 00:00

Svenskt näringsliv står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

Nästan 50 procent av Sveriges teknikföretag uppger att de blivit utsatta för cyberattacker under de två senaste åren och totalt uppskattas de skapa direkta kostnader på i storleksordning 16 miljarder kr per år. Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet är stort. Medvetenheten om hotbilden behöver därför förstärkas.
För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Science Park Mjärdevi, Teknikföretag, samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska företag?
  • Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 13 februari 2020
Tid: 10-12 med efterföljande lättare lunch.
Plats: Science Park Mjärdevi, Teknikringen 7, Linköping

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs.

Anmälan görs till patrik.sandgren@teknikforetagen.se