Klustret är endast öppet för i Sverige registrerade organisationer som har erbjudanden inom digital säkerhet, använder sådana produkter eller tjänster i sina erbjudanden, eller där digital säkerhet är ett kritiskt element i verksamheten enligt nedanstående kriterier.

Företaget / organisationen ska ha ett kontor i Sverige. Vid godkänt medlemskap får alla företagets medarbetare i Sverige delta i valfritt antal aktiviteter samt arbetsgrupper och samverkansformer om inte något särskilt anges i samband med en särskild aktivitet.

Medlemsförmåner

Utöver de förmåner som tillfaller det öppna nätverket (nyhetsbrev, utskick och öppna träffar) får klustrets medlemmar:

 • Delta i medlemsträffar där diskussioner sker i mindre grupper och med större förtroende och utrymme för att dela erfarenheter och kunskap med varandra.
 • Möjlighet att föreslå teman, bli medskapare eller värd till medlemsträffar eller andra aktiviteter.
 • Rätt att skapa och delta i grupper som samverkar kring ett tema där man delar intressen eller utmaningar.
 • Möjlighet att delta i nationella aktiviteter och få access till internationell samverkan.
 • Möjlighet att kommunicera ut nyheter eller erbjudanden till hela nätverket under träffar och genom Cyberly nyhetsbrev och webbsida.

Medlemskriterier

Företaget eller organisationen skall för att kunna bli medlem:

 • Vara registrerat i Sverige. Utländskt bolag ska ha ett fast driftställe i Sverige som inte uteslutande är en säljorganisation.
 • Ha en verksamhet som främjar målen för Sveriges säkerhet.
 • Uppvisa genomgående hög verksamhetsetik mot anställda, leverantörer och konkurrenter, klustermedlemmar samt i upphandlingar och kundrelationer.
 • Ha en stabil ekonomisk ställning, och inte ha restförda skatter eller avgifter hos myndigheter i Sverige eller utomlands.
 • Uppge korrekta uppgifter om ägarförhållande och verksamhet.
 • Agera så att Cyberly kluster och dess medlemmars intressen inte skadas.
 • Säkerställa att dess representanter har klanderfri vandel samt följa gällande lagar och regler.
 • Utse en medarbetare att representera företaget och vara kontaktperson, ansvarig för att sprida information vidare till andra medarbetare.

Medlemsavgifter

Ett medlemskap är förbundet med en årlig medlemsavgift.

Små och medelstora bolag med rätt att ta emot försumbart stöd, erlägger inte avgift, men undertecknar i gengäld ett dokument där man redovisar att man erhållit avgiften genom EU-stöd.

Övriga bolag och organisationer erlägger en avgift om 15 000 kr per år; alternativt – In kind – förbinder sig till att:
– ansvara för två utbildningsinsatser per år: ett utbildningstillfälle omfattande 4 h cybersäkerhet för medlemmar i egen regi samt 1 h kunskapsorienterade föredrag under en nätverksträff
– avsätta en resurs till processledningen som regelbundet bidrar till att utveckla klustret och dess verksamhet under perioden.

Medlemskap

Klusterrådet gör en samlad bedömning av ansökan baserad på medlemskriterierna samt information som framkommer vid bakgrundskontroller av det ansökande företaget/organisationen och dess representanter och förbehåller sig rätten att avvisa utan motivering.

Eventuella avslag avseende medlemskap kan inte överklagas.

En medlem kan säga upp sitt medlemskap och lämna klustret när som helst med omedelbar verkan, genom att meddela klusterledaren en sådan önskan. Den årliga avgiften kommer inte att återbetalas, men inte heller förnyas.

Jag förstår kriterierna och vill bli medlem