In english below

Från evenemang för tonåringar till initiativ från regeringskansliet och samarbeten mellan några av Sveriges största företag. Alla använder de samma verktyg för att ge människor en större mening och något att samlas kring – communityn. Nu släpper Linköping Science Park en handbok i ämnet.

”En community är otroligt mycket mer än en förening. Det är ett verktyg som används ända upp på regeringsnivå för att ge människor en meningsfull vardag och ett större syfte”, säger Anna Broeders, som ansvarar för talangattraktion och community-building i Linköping Science Park. ”Därför har vi intervjuat företagare, gymnasieungdomar, regeringsföreträdare och eldsjälar för att få höra deras bästa tips och sedan skapa en konkret handbok utifrån det.”

Linköping Science Park är ett bolag som ägs av Linköpings kommun. Bolagets uppgift är att arbetar för att de hundratals företagen i parken ska växa och utvecklas på bästa sätt. Att hjälpa organisationer att bygga upp egna communitys är en del av tjänsterna företaget erbjuder.

”Vi tror att ju fler communitys en stad eller region har, desto större blir attraktionskraften. Boken visar flera exempel på hur några av Sveriges största, och minsta, företag använder communitys för att bli framgångsrika. En levande community kan agera som en mötesplats för både människor och företag och öppna upp för hela nya typer av samarbeten”, säger Anna Broeders.

Anna Broeders, Linköping Science Park

Efter att i flera år ha startat och drivit olika former av nätverk och communityn kommer nu Linköping Science Park att börja hjälpa organisationer att bygga upp egna communitys. Tjänsten syftar till att ge råd och hjälp, tillhandahålla lokaler och i framtiden även arrangera erfarenhetsträffar där communitybyggare kan dela framgångar och misslyckanden.

Boken Community – så bygger du en gemenskap där alla vinner har utvecklats i samarbete med författaren Joakim Hedström vid bokförlaget Eget Förlag. Den tryckta boken finns att köpa via Linköping Science Park (på svenska och engelska) och kan även laddas ner här.

Ladda ner boken här

New book about future leadership and attractive organizations

From events for teenagers to initiatives from the Government Offices and collaborations between some of Sweden’s largest companies. They all use the same tools to give people a greater meaning and something to gather around – the community. Linköping Science Park is now releasing a handbook on the subject.

“A community is much more than an association. It is a tool that is used all the way up to the government level, to give people a meaningful everyday life and a greater purpose “, says Anna Broeders, who is responsible for talent attraction and community building in Linköping Science Park. “Therefore, we have interviewed entrepreneurs, high school students, government representatives, and enthusiasts to hear their best tips and then create a concrete handbook based on that.”

Linköping Science Park’s task is to work for the hundreds of companies in the park to grow and develop. Helping organizations build their own communities is part of the services the company offers.

“We believe that the more communities a city or region has, the greater the attraction. The book shows several examples of how some of Sweden’s largest and smallest companies use communities to succeed. A living community can act as a meeting place for both people and companies and open up for entirely new types of collaborations “, says Anna Broeders.

After several years of starting and running various forms of networks and the community, Linköping Science Park will start helping organizations build their own communities. The service aims to provide advice and help, provide premises and, in the future, also arrange experience meetings where community builders can share successes and failures.

The book “Community – how to build a win-win collective” has been developed in collaboration with the author Joakim Hedström at the book publisher Eget Förlag. The printed book is available for purchase via Linköping Science Park (in Swedish and English) and can also be downloaded here.

About Linköping Science Park

Linköping Science Park was started in 1984. The science park is characterized by high-tech, innovative and successful companies with a world-wide reputation. Most come directly from or have strong connections to research at Linköping University. The science park is one of Sweden’s oldest and largest science parks. The park includes over 450 companies and 7,000 employees. Read more about the business at www.linkopingsciencepark.se

Download the book here

This book from Linköping Science park explains what makes communities strong and how to create a win-win collective. It’s a book for anyone wishing to understand more about tomorrow’s leadership and about building attractive places and organizations.