Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Bluetooth och Positionering- två seminarier med Ericsson

  • 4 November, 00:00
  • Microsoft Teams
Sign up is closed

Under East Sweden Innovation Week bjuder IoT World och Ericsson dig till två spännande seminarier! (scroll for english)

Delta i evenemanget här!

Bevarande av miljarder objekt samlade i museum, bibliotek och arkivförråd (på svenska) med Thomas Rimhagen, Senior Researcher Bluetooth
och
Positionering – En viktig byggsten i IoT-applikationer (på engelska) med Sara Modarres Razavi, Senior Researcher Positioning


Bevarande av miljarder föremål samlade i museum, bibliotek och arkivförråd (50 min, på svenska)
Thomas Rimhagen, senior researcher Bluetooth

Sedan 2019 är Ericsson en del av ett forskningsprojekt för att hitta en lösning på långsiktigt bevarande av miljarder föremål som samlats in i museum, bibliotek och arkivförråd, genom att utveckla:
– Flerskalig modell för att förutsäga försämring av kulturarvet;
– Ny generation av aktiva och intelligenta förvaringslådor, arkivlådor och utställningsskåp för att förbättra lagring och utställning;
– Samarbetande beslutsverktyg för förebyggande underhåll.

Idag är problemet att miljontals föremål på museerna gradvis försämras på grund av dåliga miljöförhållanden, som fel temperatur, för mycket ljus och luftföroreningar, till exempel från gatutrafik i större städer. Föremålen som tas i beaktning här är sådana som placeras i utställningsskåp i utställningsrum och förvaringslådor i stora förvaringsutrymmen. Ericssons uppgift är att definiera en kommunikationslösning för anslutning av sensorer i utställningsskåp och förvaringslådor med hjälp av trådlös teknik.

Sensorerna rapporterar enheter som temperatur, relativ fuktighet, totalt flyktiga organiska föreningar (VOC), ättiksyra och myrsyra. Backend i molnet tar emot rapporterna och lagrar data i en databas. Därefter kommer AI-algoritmer hjälpa konservatorerna att fatta beslut om förebyggande bevarande. Det kan till exempel vara dags att kontrollera en viss förvaringslåda eftersom mängden luftföroreningar är för hög. Det är viktigt att hitta en skalbar lösning för både små och stora museer. Det finns starka krav på låga livscykelkostnader, både sensor- och radiodelar, täckning, datahastighet och lång batteritid (upp till tio år) för noder i förvaringslådorna. Kraven och scenarierna ger oss många utmaningar. Den ena är utformningen av förvaringslådorna, där insidan av väggarna är täckt med en metallfolie. För närvarande undersöker vi NB-IoT och Bluetooth Mesh som de mest lovande radioteknikerna. Denna applikation kan överföras till andra IoT-applikationer som logistik inom hälso- och sjukvård och rättsmedicinsk bevishantering i det juridiska systemet.

Positionering – En viktig byggsten i IoT-applikationer (50 min, på engelska)
Sara Modarres Razavi, Senior Research Positioning

I mer än 20 år har Ericsson tillhandahållit marknadsledande positioneringslösningar till operatörer över hela världen. Positionering av ”saker” har blivit alltmer relevant för kommersiella applikationer inom många olika områden och är idag en viktig byggsten i IoT-applikationer.

IoT-applikationer, såsom wearables, asset tracking och miljöövervakning, involverar ofta enheter som kräver låg energiförbrukning och möjlighet att kommunicera på platser med begränsad täckning. De stöder kanske inte GPS eller andra globala navigationssatellitsystem (GNSS), och de kan vara placerade inomhus – “saken” kan vara i en källare eller till och med i en gruva. I allmänhet väcker den låga effekten och komplexiteten hos dessa enheter, deras begränsade bandbredd och det höga krav på positioneringsnoggrannhet som förväntas i användningsfallet, många utmanande diskussioner för forskarsamhället.

På andra sidan IoT-spektrumet har vi fordonsapplikationer, särskilt autonoma fordon, där exakt positionering är nyckeln. Positionskomponenten kan vara en av flera sensorer i ett fordon. Relativa positioneringsinformationssensorer som, radar, lidar och syn kommer att vara nyckeln för att undvika kollision, till exempel. För sensorerna i bilen skulle positioneringsuppskattningen bara vara relativ för det specifika fordonet, medan exakt position är något som kan vara viktigt i samarbetsfall när positionerade observationer, liksom fordonspositionering och planerade banor delas. Andra applikationsområden som sannolikt kommer att dra nytta av exakt positionering är landmätning, konstruktion, jordbruk, gruvdrift utomhus, maritim trafikstyrning och nära markdroner. Med en sådan växande uppsättning användningsfall finns det ett behov av effektiv och skalbar tillhandahållande av hjälpdata.

I detta seminarium kommer vi att presentera den potential vi ser med positionering med 5G genom att titta på den allmänna utvecklingen av området samt industriella IoT- och fordonsapplikationer.

 

—————————————————————————————–
During East Sweden Innovation Week IoT World and Ericsson invites you to two exciting seminars!
Preservation of billions of objects collected in museum, library and archive storages (in Swedish) with Thomas Rimhagen, Senior Researcher Bluetooth
and
Positioning – A key building block in IoT applications (in English) with Sara Modarres Razavi, Senior Research Positioning
 
Preservation of billions of objects collected in museum, library and archive storages (50 min, in Swedish)
Thomas Rimhagen, Senior Researcher Bluetooth
Since 2019 Ericsson is part of a research project to find a solution to the long-term preservation of billions of objects collected in museum, library and archive storages by developing:
multi-scale modelling to predict Cultural Heritage degradation;
new generation of active and intelligent storage crates, archive boxes and display cases to improve storage and exhibition;
collaborative decision-making tools for preventive maintenance.
Today, the problem is that millions of objects in the museums are gradually deteriorating due to poor environmental conditions, like wrong temperature, too much light and air pollutants, for instance from street traffic in major cities. The objects considered here are placed in display cases in exhibition rooms and storage crates in large storage areas.
Ericsson’s task is to define a communication solution for connecting the sensors in display cases and storage crates using wireless technologies. The sensors will report entities like temperature, relative humidity, total Volatile Organic Compounds (VOC), acetic acids and formic acids. The backend in the cloud receives the reports and stores the data in a database. Then, AI algorithms will help the conservators to take decisions on preventive conservation. For instance, maybe it is time to check up on a given storage crate because the amount of air pollutants is too high. It is important to find a scalable solution for both small and large museums. There are strong requirements on low lifecycle cost, both sensor and radio parts, coverage, data rate and long battery life (up to 10 years) for the nodes in the storage crates. The requirements and the scenarios provide us many challenges. One is the design of the wooden storage crates, where the inside walls are covered with a metal foil. Currently, we are investigating NB-IoT and Bluetooth Mesh as the most promising radio technologies. This application is transferable to other IoT applications such as logistics in health care and forensic evidence handling in the legal system.re, relative humidity, total Volatile Organic Compounds (VOC), acetic acids and formic acids.

Iot World is a regional hub that focuses on making our society more efficient by IoT. The network consists of committed partners from research, business and public organisations. The goals is to gather competence, experience and knowledge in an open hub to continue building the regional area of strength. 

 

Positioning – A key building block in IoT applications (50 min, in English)
Sara Modarres Razavi, Senior Researcher Positioning 

For more than 20-years, Ericsson has provided market leading positioning solutions to operators throughout the world. Positioning of “things” has become increasingly relevant for commercial applications across many different areas and is today a key building block in IoT applications.

IoT applications, such as wearables, asset tracking and environmental monitoring, often involve devices that require low-power consumption and the possibility to communicate in the most challenging locations in terms of coverage. They may not support GPS or other Global Navigation Satellite Systems (GNSS), and they might be located indoors or even deep indoors – the “thing” might be in a basement or even in a mine shaft. In general, the low power and complexity of these devices, their limited bandwidth, and the high-positioning accuracy demand expected in the use cases, evoke many challenging discussions for the research community.
 
On the other side of the IoT spectrum we have automotive applications, in particular autonomous vehicles, where precise positioning is key. The positioning component can be one of several sensors in a vehicle. Relative positioning information sensors such as, radar, lidar, and vision will be key for collision avoidance, for example. For the sensors in the car, the positioning estimation would only be relative for that particular vehicle, whereas precise position is something that can be important in collaborative use cases when positioned observations, as well as vehicle positioning and planned trajectories, are shared. Other application areas which are likely to benefit from precise positioning are land surveying, construction, farming, outdoor mining, maritime and near ground drone traffic control. With such an expanding set of use cases, there is a need for efficient and scalable provisioning of assistance data.
 
In this seminar we will present the potential we see with positioning using 5G by looking at the general development of the area as well as industrial IoT and automotive applications.