De östgötska industrierna står inför betydande utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, en nyckelfråga för regionens tillväxt. Region Östergötlands politiska beredning för näringsliv och kompetensförsörjning har under 2024 fokus på industrins kompetensutveckling. I samband med detta besökte de industriföretaget Fergas i Linköping för att ta del av deras perspektiv på kompetensförsörjningsfrågor. Under besöket presenterades även projektet “Digital kompetens för företagens konkurrenskraft”, där 1600 medarbetare inom techbolag och tillverkningsindustri utbildas inom digitala teknologier.

“Det var ett väldigt bra, informativt och lärorikt besök. Det är alltid spännande för oss som politiker attkomma ut i verkligheten och få göra ett besök på verkstadsgolvet. Som vi diskuterade under besöket så borde elever, föräldrar och skolpersonal få en bättre inblick i hur ett industrijobb idag ser ut och vilka jobb- och karriärmöjligheter det finns. Många företag tar själva ett stort ansvar för utbildning och vidareutbildning av sin personal, samtidigt som det finns många bra insatser och projekt. Dock skulle dessa insatser behöva skalas upp.” säger Anna Nilsson (M), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och ordförande i beredningen.

Margareta Wandel, strateg inom Regional Utveckling på Region Östergötland och Anna Nilsson (M), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och ordförande i beredningen.

Margareta Wandel, strateg inom Regional Utveckling på Region Östergötland och Anna Nilsson (M), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och ordförande i beredningen.

Kompetensbrist och arbetslöshet

Generellt inom kompetensförsörjningsområdet brottas man med en paradoxal situation: samtidigt som det råder brist på arbetskraft, finns det också hög arbetslöshet. Samhällets strukturomvandling kräver omfattande omställningar för både individer och företag, vilket understryker behovet av att anpassa och utveckla kompetenser för att möta nya arbetsmarknadskrav.

För att adressera dessa utmaningar har Region Östergötland implementerat en regional kompetensförsörjningsstrategi. Denna strategi syftar till att samla aktörer från både privat och offentlig sektor, civilsamhället och akademin för att tillsammans hitta lösningar. Ett antal nätverk och samverkansgrupper har etablerats för att främja kompetensutveckling och samverkan:

  • Regionalt kompetensforum: Fokuserar på kompetens och möten mellan branscher och utbildningsaktörer.
  • Nätverk av studie- och yrkesvägledare.
  • Tidiga insatser för att främja teknikintresse genom Fenomenmagasinet, Arbetets museum, Framtidsfrön och SKILL.

Regionen arbetar också med validering av kompetenser och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och civilsamhället på olika sätt för att fler ska komma in i arbetslivet exempelvis genom praktik och arbetsplatsförlagda utbildningsinsatser.

Fergas

Presentation av Fergas från Patrik Jonsson, General Manager, och Maja Lundman, HR-chef.

Digital Kompetens för Företagens Konkurrenskraft

Som nämnt i inledningen så presenterades även projektet “Digital kompetens för företagens konkurrenskraft”, som drivs av Linköping Science Park, vid besöket på Fergas. Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom teknik- och tillverkningsindustrin. Målet är att stärka anställdas digitala kompetens genom utbildningsinsatser som bidrar till företagens utveckling och anställdas anställningsbarhet. Projektet inkluderar kompetenskartläggning, utbildningsmoduler i digitalisering och AI samt kontinuerlig kompetensutveckling.

Fergas var ett av de första företagen att delta och deras anställda har redan tagit del av flera utbildningsmoduler.

“Region Östergötland tillsammans med övriga regioner har som ett av sina uppdrag att arbeta med mobilisering av projekt för att på ett strategiskt sätt kunna använda EU-fondmedel, framförallt sammanhållningsfondernas. Det innebär att projekt likt “Digital kompetens för företagens konkurrenskraft” beviljas utifrån sin förmåga att bidra till en bättre kompetensförsörjning och genom att stärka enskilda individer i företagen så att de står sig bättre på arbetsmarknaden kopplat till de omställningsbehov som identifierats,” säger Margareta Wandel, strateg inom Regional Utveckling på Region Östergötland.

Anna Broeders och Cecilia Stevrin presenterade Linköping Science Parks talangarbete och projektet Digital kompetens för företagens konkurrenskraft.

Är ditt företag i behov av ökad digital kompetens? Antagning till projektet “Digital kompetens för företagens konkurrenskraft” sker löpande. Läs mer om hur projektet fungerar eller kontakta projektledare Cecilia Stevrin för mer information.

 

Från den politiska beredningen för näringsliv och kompetensförsörjning deltog:
Irina Sedova (SD)
Agneta Eriksson (V)
Anna Nilsson (M); Ordförande
Julie Tran (C), vice ordförande
Eva Vikmång (S)
Göran Fältgren (S)
Tommy Ählström (M)
Joakim Gustavsson (SD)