Sex av Sveriges ledande science parks inom inledde redan 2019 ett samarbete med ambitionen att göra en gemensam ansökan om att skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Förhoppningen är att kunna främja spridning och användning av de digitala kapaciteter som finns nära innovationsmiljöerna till en större målgrupp av SMEer men även öka interaktionen med andra europeiska hubbar som ska inbjuda till gränsöverskridande samarbeten.

Image by Pexels from Pixabay 

De sex miljöerna är: Blue Science Park, Ideon Science Park, Kista Science City, Luleå Science Park, Lindholmen Science Park samt Linköping Science Park. Samtliga har stark regional förankring och utgör tillsammans innovationsmiljöer med fler än 2400 bolag och nästintill 60 000 anställda i nära anslutning till landets främsta universitet med spjutspetsforskning och utbildning inom framtidens teknik och digitalisering.

  • Sverige är starkt inom ICT och digitalisering och vår innovationskraft är världsledande. Samtidigt är Sverige ett litet land. Flera av våra konkurrerande regioner i världen är minst lika stora som hela Sverige. Därför vill vi i frågor där det krävs spetskompetens bli starkare på att samordna oss nationellt – exempelvis i en gemensam att etablera en digital hub, säger Magnus Forsbrand, vd Blue Science Park, som är en av initiativtagarna.

Även om visionen är att landa en gemensam EDIH, ser parterna stor potential till framtida samverkan på fler plan ur ett Sverige-perspektiv. Redan nu pågår arbetet med att göra så kallade ”peer-reviews”, en form av kvalitetsrevision. Under ledning av Swedish Incubators and Science Parks (SISP) görs en självskattning och genomlysning av respektive organisation med fokus på det regionala digitala innovationsekosystemet, dess aktörer, kunskapstillgångar och paketerade erbjudanden. Gruppen bidrar som resurs för att identifiera och diskutera prioriterade utvecklingsområden.

  • Processen är ett lärande som syftar till att respektive part ska kunna utveckla sitt egna erbjudande, men också att vi tillsammans ska kunna utveckla gemensamma erbjudanden till gagn för en större målgrupp av företag, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Det kan handla om specifika insatser för att öka förmågan inom ett specifikt teknikområde, aktiviteter för att attrahera it-talang till Sverige eller hur vi ska bidra till digitaliseringen av nya branscher.
  • Just nu är det mycket fokus på AI, där flera av oss utgör noder för AI Innovation of Swedens regionala satsningar, och framöver ser vi också att det kommer mer aktiviteter kopplat till cybersäkerhet. Genom våra unika nätverk på lokal och regional nivå, liksom på nationell och internationell nivå ser vi att vi kan utgöra en viktig resurs ur ett Sverige-perspektiv.

Under våren har en intressanmälan för att utgöra en EDIH skickats in till Vinnova. Parterna har deltagit i ett matchmaking-event, och inväntar nu att utlysningen öppnar i mitten av juni.

Läs mer på www.swedenict.se