Det behövs omgående riktade åtgärder för att rädda våra svenska innovationsbolag, varav flertalet finns i Östergötland. Kunskapstillgångar i form av patent och tidiga bolag behöver räddas innan de läggs ned – eller lämnar Sverige. Vi sätter vårt hopp till regeringen och att de agerar enligt det åtgärdspaket som föreslagits för att rädda innovationsbolagen och framtidens jobb. Det skriver en grupp av regionens ledande politiker samt företrädare för regionala näringslivsfrämjande organisationer nära universitetet. 

Forskning, utveckling och innovation har under många decennier bidragit till det östgötska näringslivets framgång, och befäst vår position som hightech-region. Våra spjutspetsar inom bla datavetenskap, sensorteknik och bildanalys har bidragit inte bara till att befrukta svensk industri liksom skapat nya arbetstillfällen, utan även sjösatt en lång rad nya innovationer som nått en världsmarknad. 

Innovationsbolag bygger ofta på en unik teknisk lösning, har ofta ett patent i botten – och har stor potential att växa globalt. Men vägen till marknadsgenomslag är ofta lång och krokig, inte minst inom medicinsk teknik och materialvetenskap. Ofta behövs det tillföras pengar för att ta sig hela vägen till kommersialisering, då bolagen dras med stora kostnader för patent, tester och ibland kliniska studier. Kapital, som i samband med corona, helt försvann från marknaden. Dessa innovationsbolag omfattas inte av redan presenterade åtgärdspaket då de varken har ett intäktsflöde som de kan belåna, en stark balansräkning eller är hjälpta av att korttidspermittera sina fåtal anställda.  

Våra innovationsbolag är särskilt viktiga för svensk ekonomi, då de förväntas säkerställa morgondagens arbetstillfällen såväl som exportaffärer. Om dessa företag slås ut nu går Sverige miste om innovationer och patent som dessa företag och det offentliga Sverige investerat stora belopp i under många år; investeringar som har skett både nationellt, regionalt och lokalt. Dessa patent går inte att väcka till liv igen, utan årtionden av forskning och utveckling riskerar att ha varit förgäves. Det kommer att ta många år innan vi har fått fram nya upptäckter av samma kaliber. För Östergötland, liksom för Sverige i stort, är detta en ödesfråga. Innovationsbolagens roll för vår framgång och vårt välstånd får inte underskattas. 

Nu är tiden att agera. Branschorganisationerna Swedish Incubators & Science Parks (SISP) liksom Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) har tillsammans föreslagit ett åtgärdspaket för att rädda svenska innovationsbolag och framtidens jobb. Vi stödjer de förslagen och vill lyfta fram följande insatser som extra viktiga.

 – Nyttja befintliga strukturer och program. Växla upp eller förläng dessa. Linköping och Norrköping Science Parks liksom företagsinkubatorn LEAD och LiU Holding känner de lokala företagen, är spindeln i nätet i det lokala innovationssystemet och är vana att arbeta i en föränderlig omvärld. Startsträckan är därför kort.
   – Gör verklighet av de förslag som har formulerats av SISP och FUHS i det inspel som har gjorts till regeringen. Använd befintliga aktörer som i hela landet står redo att agera och distribuera stöd och kapital till de innovationsföretag som behöver det bäst.
   – Skapa förutsättningar att förlänga eller utöka verksamhet inom affärsutveckling och affärsstöd som bedrivs inom ramen för Science Parks. Det är effektivt under kristider.
   – Skapa förutsättningar att via bemanningsföretag dra nytta av spetskompetens som permitteras genom att tillhandahålla denna kompetens till nystartade och växande innovationsbolag.
   – Kraftsamla med de regioner/kommuner/finansiärer som arbetar utifrån principerna ovan genom att stimulera lokala satsningar med statlig uppväxling. 

Eva Andersson, regionråd Region Östergötland Niklas Borg, kommunalråd Linköping Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping Catharina Sandberg, vd LEAD Johan Lilliecreutz, vd LiU Holding AB tillika ordförande FUHS Lena Miranda, vd Linköping Science Park tillika ordförande SISP Pontus Lindblom, vd Norrköping Science Park, näringslivsdirektör Norrköpings kommun Louise Felldin, näringslivsdirektör, Linköpings kommun