Sverige har två visioner; att bäst tillvarata digitaliseringens möjligheter och bli världens första fossilfria välfärdsnation. Kommunägda Linköping Science Park driver på utvecklingen genom att nära och stödja Deep Tech-innovationer och bolag, viktiga möjliggörare för att öka regionens konkurrenskraft och tillväxt.

Linköping Science Park har byggt en arena för innovationsdrivna verksamheters etablering och utveckling i regionen och med fler än 660 techbolag bara i Linköping blomstrar initiativen. Men Lena Miranda, VD, framhåller att bolaget inte driver på teknikutvecklingen som ett eget ändamål – utan att ledstjärnan är ”tech with a purpose”, som hon kallar det.

– Linköping Science Park verkar med uppdraget att stötta kunskapsintensiva företag i start, tillväxt och förnyelsefas. Det gör vi genom att verka för en tillväxtmodell som inte bara bygger på ekonomisk tillväxt, utan som också omfamnar gröna såväl som sociala aspekter.

Så kallade Deep Tech-innovationer och bolag har förmågan att skapa nya marknader och hanterar stora samhälleliga och miljömässiga utmaningar med potential att påverka vardagen. Undersökningar visar att vi kan minska utsläppen med 30% på global nivå bara genom att använda existerande tekniklösningar. Med nya affärsmodeller och nya beteenden kan vi åstadkomma ännu mer.

– Det går att beskriva alla dessa satsningar genom att följa datans färd genom dessa teknologier; Vi behöver sensorer för att kunna koppla upp – och koppla samman saker. Sensorerna möjliggör också för oss att samla in data som därefter analyseras och modelleras. Detta kan göras med AI, som också hjälper oss att prediktera framtiden. Med hjälp av visualisering och simulering kan vi få överblick av stora mängder data och komplexa sammanhang. Det hjälper oss att bättre förstå vår omvärld och bidrar till att skapa med relevanta beslutsunderlag för framtiden. För att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver vi även bygga in säkerhetsaspekten i hela förloppet, så att de produkter och tjänster vi utvecklar och erbjuder, känns säkra och tillförlitliga.

➤ Sedan 2014 har Linköping Science Park på uppdrag av Region Östergötland verkat som koordinator för det regionala styrkeområdet ”Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system”, en del av Region Östergötlands s k Smarta Specialiserings-strategi.

2016 sökte och beviljades regionen en vinnväxtsatsning inom området, och klustret Visual Sweden etablerades med Linköpings Universitet som värd. Linköping och Norrköping Science Park deltar med personella resurser i klustret. 

2018 sjösattes klusterplattformen IoT World, som har till syfte att öka användningen av IoT-teknik i företag och verksamheter. Redan 2016 påbörjades ett arbete med IoT-tillämpningar i samarbete med bl a Tekniska Verken, Stångåstaden och Ericsson.

2020 gick Östergötland med i AI Sweden, Sveriges nationella kraftsamling för att accelerera användningen av artificiell intelligens. Den regionala AI-noden koordineras av Linköping Science Park. 

2021 växte klustret IoT World med fler än 40 nya medlemmar.

2022 beviljades Linköping Science Park medel för att etablera ett regionalt Cybersäkerhetscenter, ett naturligt steg mot ”Säkra och Robusta” i ljuset av det tilltagande geopolitiskt komplicerade världsläget.

Linköping Science Park konstaterar att samarbetet med Linköpings Universitet frodas och utvecklas. Forskning och utbildning genererar idéer som fångas upp via LiU Innovation, och ett antal av dem knoppas av till nya bolag inom universitetets företagsinkubator LEAD. Linköping Science Park tar vid där inkubatorns process tar slut:

– Årligen jobbar vi med att stötta ett par hundra bolag i tillväxt och förnyelsefas. Utöver att bidra till att accelerera tillämpning av nya tekniker har vi ett starkt hållbarhetsfokus. Vi bär på övertygelsen om att det är en viktig del i att framtidssäkra en verksamhet, framhåller Lena Miranda.

Hon lyfter fram den starka entreprenörskulturen i Linköping, och beskriver hur den ger sig i uttryck av att allt fler serieentreprenörer hör av sig och vill bidra till framväxten av nya entreprenörer och fler bolag. 

– Det är ett ekosystem som växer i sig självt. Vårt jobb är att bidra till kvalificerade matchningar och vara oljan i maskineriet. Jag brukar säga att det till 80 % handlar om att stötta och coacha, och till 20 % om att utmana och injicera ny kunskap till våra entreprenörer, bolag och vår community.

Världsläget känns bitvis dystert. Pandemi och krig sätter spår. Och framtiden känns stundtals osäker.

– Det är en tuff verklighet för många företag, men det sägs att krisen är innovationens moder. Linköping och Östergötland har ett mycket bra utgångsläge. Vi har ett näringsliv med bredd, vilket gör att vi står stabilt genom kriser. Vår starka innovationsförmåga, vår förändringsberedskap liksom vår unika samarbetskultur är tre ovärderliga tillgångar när Framtidsstaden Linköping ska bryta ny mark. 

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.