TechSverige är bransch- och arbetsgivarorganisationen för techsektorn som kontinuerligt strävar efter att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig techbransch i Sverige. Mycket behöver göras för att stimulera branschens tillväxt. Kompetensfrågorna står högt upp på agendan. Likaså regleringar på EU-nivå och utbyggnaden av digital infrastruktur. Vi fick en intervju med TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg, som beskriver branschens styrkor och framtida utmaningar.

Alla bolag kanske inte ses som techbolag, men många företags erbjudanden och verksamhet kommer i framtiden vara helt eller delvis digitala. Enligt World Economic Forum kommer 70% av värdet i världsekonomin under de kommande tio åren att förmedlas digitalt. Störst värde kommer att fångas av de som utvecklar den nya tekniken och de som är först ut med att fullt ut integrera nyttan in sin verksamhet.  

Det som traditionellt benämns som IT- och telekom, dvs programvara och IT-tjänster, telekommunikation och infrastruktur, tillverkning av hårdvara och återförsäljning och service kommer med all sannolikhet att fortsätta att växa.  

“Men det vi också ser är att nya marknader kommer att fortsätta att växa fram i gränslandet mellan den traditionella IT- och telekombranschen och andra traditionella branscher, såsom edtech, medtech, fintech, proptech, govtech, cleantech osv. Här har vi bara sett början på den utveckling vi har framför oss, säger Åsa Zetterberg, som är förbundsdirektör på TechSverige.”

TechSverige är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarorganisationen för alla företag inom techsektorn. Branschföreningen verkar tillsammans med medlemmarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig techbransch i Sverige. Bland de 1 400 medlemsföretagen – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige – återfinns allt ifrån små startupbolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Sedan ett par år är Linköping Science Park medlemmar i TechSverige, liksom många andra tech-bolag från Linköping. 

“TechSverige erbjuder branschstöd, skapar arenor för erfarenhetsutbyte och dialog samt driver opinionsbildning i viktiga framtidsfrågor, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Vi följer med stort intresse de analyser och rapporter som TechSverige tar fram för att få vägledning kring hur vi kan förbättra förutsättningarna för techföretagen här i Linköping. Jag hoppas att fler techföretag från både Linköping och Sverige väljer att engagera sig och delta i arbetet med att skapa ett mer gynnsamt klimat för techbranschen i Sverige, vilket kommer stärka vår konkurrensförmåga inte bara inom branschen utan i hela vårt näringsliv.”

Den 17 april besöker Åsa Zetterberg Linköping i samband med att Linköpings kommun bjuder in till en branschdialog med kommunens techbolag. Åsa beskriver en svensk techsektor som står sig stark och fortsätter att bidra till Sveriges välstånd. I rapporten Svenska techbranschen 2023, som släpptes i slutet av förra året, lyftes bland annat att omsättningen för branschen har passerat 1 000 miljarder kronor, att bidraget till BNP 2022 uppgick till närmare 350 miljarder kronor, att branschen står för 11 procent av Sveriges export – och att tech är en bransch som sedan 2020 har skapat 33 000 nya arbetstillfällen.

“Det är en bra prestation! Men, vi ser också att den globala konkurrensen hårdnar, säger Åsa. Ska Sverige långsiktigt vara en ledande technation med framgångsrika företag som skapar jobb, ekonomisk tillväxt, klimatanpassning och välfärd kan vi inte luta oss tillbaka.”

 

Den 28/2 besöker TechSverige Linköping för att presentera rapporten Kompetensbehoven inom Tech. Anmäl dig här!

TechSverige vill se en tydligare och mer framtidsorienterad techpolitik som siktar in sig på att leda utvecklingen av den nya avancerade tekniken och vara digitalt konkurrenskraftiga. Åsa beskriver tre områden där hon önskar att Sverige ökar ambitionen.

“Sverige har gynnats väldigt väl av att ligga långt framme och vara tidigt ute när det gäller digital infrastruktur. Det ska vi fortsätta med, men vi behöver också frigöra potentialen i våra fiber- och mobilnät genom en bred mobilisering och medvetna satsningar utifrån en samlad strategi.

Sverige behöver också den bästa kompetensen. Techföretag har under lång tid haft svårt att hitta arbetskraft för att möta samhällets och näringslivets behov av digitala lösningar. Det behövs spetsutbildningar men även förmåga till omställning och kompetensutveckling inom bland annat AI och cybersäkerhet. 

Sverige måste också ta större plats i Bryssel för att säkra en techreglering som stärker och inte hindrar nya bolag att födas i Sverige, växa upp i Europa och konkurrera globalt.”

Vidare lyfter hon angelägna frågor kopplat till det globala AI-racet, cybersäkerhet, offentliga sektorns digitalisering och klimatomställningen.  Just kompetensförsörjning är en utmärkande fråga, både för TechSverige och för techbranschen i Linköping. TechSveriges färska rapport ”Kompetensbehoven inom tech” visar att behovet av arbetskraft inom tech är stort – och växande. Mellan 2024 till 2028 kommer det årligen att behövas cirka 18 000 specialister.

“Behovet finns både i techbranschen, övriga näringslivet och inom offentlig sektor. För att möta efterfrågan behöver Sverige säkra tillgången till digital spetskompetens. Vi vill att regeringen sätter ett tydligt mål om att öka antalet tech-specialister med 100 000 till år 2030. För att nå det krävs en kombination av åtgärder, bland annat reformer för att bättre anpassa utbildningssystemet till arbetsmarknadens behov, bättre förutsättningarna för kompetensutveckling och omställning, förenkla processen för arbetskraftsinvandring och riktade insatser för att locka fler att välja en karriär inom tech.”

Östergötland, och inte minst Linköping har en stark Techbransch, och Åsa Zetterberg bekräftar vår starka position. 

“Jag skulle säga att Östergötland utmärker sig med en fin historia av internationellt konkurrenskraftiga bolag, som i samspel med nya innovativa företag – som växer upp i innovationsmiljöer som Linköping Science Park – visar vägen mot framtidens lösningar och samhälle. Linköpings universitet och tekniska högskolans etablering på 1960-70-talet har även varit en katalysator för nya företag och produkter. En framgångsfaktor är också den samverkan som finns mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet, där Linköpings kommuns fokus på innovation är väldigt positiv.”

“Teknikutvecklingen och den digitala ekonomins framfart lämnar breda avtryck i hela landet. Sedan år 2000 har de regionala tillväxtbidragen från techbranschen ökat kraftigt i landets samtliga 21 län. Östergötland och Örebro län utmärker sig i statistiken och de senaste två decennierna har förädlingsvärdet ökat med 427 respektive 325 procent. Regionen står sig därmed stark i ett nationellt perspektiv. Sedan 2020 har sysselsättningen inom tech ökat med närmare 15% i Östergötlands län vilket är över snittet för sysselsättningen inom tech i riket som ligger på drygt 14%.”

TechSverige har uppskattat en god tillväxt i branschen under kommande femårsperiod. Tillväxten förutspås landa på mellan 18-26%.

“Vi uppskattar att techbranschen under de kommande åren flyttar fram positionerna rejält, både sett till företagens omsättning och till BNP-andelen. Det finns naturligtvis en risk för att den aktuella nedgången kan utvecklas till en längre och djupare recession än vad de flesta bedömare tror. I så fall kan den ekonomiska återhämtningen dra ut på tiden mer än vad prognoserna antyder. Den omvända möjligheten till en ”mjuklandning” och oväntat stark tillväxt finns emellertid också.”

Det finns därmed all anledning att skapa goda förutsättningar för innovation, techföretagande och tillväxt. Stora kraftansträngningar krävs om Sverige ska hålla jämna steg med den snabba utveckling som sker i andra länder. Villkoren för att driva företag måste bli bättre, kompetensen måste säkras och satsningarna på digitalisering måste intensifieras om Sverige ska vara en technation att räkna med även i framtiden. Avgörande för Sverige och svensk konkurrenskraft är att ta vara på potentialen i AI på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt hantera utmaningarna kopplat till cyberhot och sårbarheter i ett digitalt uppkopplat samhälle. 

 

Läs mer om den svenska techbranschens bidrag till svensk ekonomi i TechSveriges rapport som släpptes den 28 november 2023: TECH-SVERIGE-RAPPORT-SVENSKA-TECHBRANSCHEN-2023.pdf (techsverige.se)

Läs mer om kompetensbehovet i techbranschen, övriga näringslivet och inom offentlig sektor i TechSveriges rapport som släpptes den 6 februari 2024: TECHSVERIGE-RAPPORT-KOMPETENSBEHOVEN-INOM-TECH-ONLINE-VERSION.pdf

Den 17/4 håller Linköpings kommun en branschdialog med tech-företagen i Linköping. Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör för TechSverige deltar vid detta tillfälle. Är du intresserad av att delta så kontakta Lena Miranda.