Mjärdevi Science Park

On this Tuesday, the City Council of Linköping decided to change the name of Science Park Mjärdevi AB to Linköping Science Park AB. Full text In English below.

Kommunfullmäktige tog på tisdagen beslut om att byta namn på Science Park Mjärdevi AB till Linköping Science Park AB. Beslutet är ett steg i utvecklingen för att stötta det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet, som i dag har sin koncentration i Mjärdevi.

– Vi ser att det är en växande del av näringslivet och att en stor del av framtidens jobb kommer att skapas inom denna del av näringslivet. Vi vill genom namnbytet signalera en helhet för kommunen och att öppna upp för en funktion som kan vara en möjliggörare för hela den innovationskraft som finns i techhubben Linköping. Linköping behöver arbeta resurseffektivt med sin kommunikation och platsmarknadsföring. Ett namnbyte är ett steg i rätt riktning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping. Klicka på bilden för högupplöst bild.

– Jag välkomnar utvecklingen. I takt med att Linköping och regionen växer och attraktionskraften ökar ställs högre krav på vår förmåga att koordinera och kommunicera vårt erbjudande till omvärlden, säger Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi.

Science Park Mjärdevi grundades 1984, och har sedan dess vuxit upp till en innovationsmiljö som omfattar cirka 400 företag och 7000 anställda. Mjärdevi är granne med Linköpings universitet och har i dag den högsta koncentrationen av innovativa och kunskapsintensiva företag i Linköping.

Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi, som nu byter namn till Linköping Science Park. Klicka på bilden för högupplöst bild.

2013 etablerades Vreta Kluster, en satsning på de gröna näringarna, som både är en fysisk innovationsmiljö såväl som ett kluster. För närvarande byggs en citynära innovationsmiljö, Ebbepark, som även kommer att omfatta bostäder, träningsanläggning och skola. I kommunen finns även planer på att utveckla en innovationsmiljö för materialföretag i anslutning till flygplatsen och Saab.

– Parallellt med kommunens satsningar i fysiska innovationsmiljöer, har ett flertal klusterorganisationer initierats av Region Östergötland i syfte att förstärka regionens spetskompetenser inom ett antal områden. Just nu görs till exempel stora satsningar på jordbruk och life science. Denna expansiva utveckling ställer högre krav på koordinering och kommunikation kring erbjudandet. Satsningen på ett Linköping Science Park kommer att förstärka Linköpings techprofil både lokalt, nationellt och internationellt, säger Lena Miranda.

Mjärdevi utgör en nod i det kommande Linköping Science Park och det var ju här allt började.

– Parken håller en av norra Europas främsta ICT-kluster. Och IT-branschen i Östergötland växte 2018 dubbelt så mycket som i riket i övrigt. Det är en enorm styrka när vi ska ställa om och konkurrenssäkra fler branscher. Vi bär på en stolt historia, men vi har också en fantastisk potential i vår framtid. Tillsammans med vårt systerbolag Sankt Kors, som bygger och utvecklar modiga miljöer och med regionens satsningar på framtidsbranscher, så är Linköping Science Park ett naturligt och självklart nästa steg, säger Lena Miranda.

Linköping Science Park will support the innovative business community

On this Tuesday, the City Council of Linköping decided to change the name of Science Park Mjärdevi AB to Linköping Science Park AB. The decision is a first step in the development to support the knowledge-intensive and innovative business sector, which today has its concentration in Mjärdevi.

– We see that it is a growing part of busines and that a large part of the future’s jobs will be created here. Through the change of name, we want to open up a function that can be an enabler for all the innovation power that exists in the tech hub Linköping. Linköping needs to work efficiently with its communication and site marketing. A change of name is a step in the right direction, says Niklas Borg (M), Chairman of the Municipal Board in Linköping.

– I welcome the development. As Linköping and the region grow and attractiveness increases, higher demands are placed on our ability to coordinate and communicate our offering to the outside world, says Lena Miranda, CEO of Science Park Mjärdevi.

Science Park Mjärdevi was founded in 1984, and has since grown into an innovation environment that includes about 400 companies and 7,000 employees. Mjärdevi is a neighbor of Linköping University and today has the highest concentration of innovative and knowledge-intensive companies in Linköping.

In 2013, Vreta Cluster was established, a focus on the green industries, which is both a physical innovation environment as well as a cluster. At present, a city-wide innovation environment is being built, Ebbepark, which will also include housing, training facilities and schools. The municipality also plans to develop an innovative environment for material companies in connection with the airport and Saab.

– In parallel with the municipality’s efforts in physical innovation environments, a number of cluster organizations have been initiated by Region Östergötland with the aim of strengthening the region’s excellence in a number of areas. Right now, for example, large investments are being made in agriculture and life science. This expansive development places higher demands on coordination and communication around the offering. The investment in a Linköping Science Park will strengthen Linköping’s tech profile both locally, nationally and internationally, says Lena Miranda.

Mjärdevi is a node in the upcoming Linköping Science Park and that is where it all began.

– The park holds one of Northern Europe’s foremost ICT clusters. And the IT industry in Östergötland grew twice as much in 2018 as the rest of the country. It is a huge strength when we are going to change and secure more industries. We carry a proud history, but we also have great potential in our future. Together with our sister company Sankt Kors, which builds and develops courageous environments and with the region’s investments in future industries, Linköping Science Park is a natural and obvious next step, says Lena Miranda.