Group of young freelancers working on wireless technology at casual office. Some people are in blurred motion.

 

“Scroll for English”

I dagens digitaliserade samhälle är cyberattacker ett växande hot för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Att inte ha lämpliga säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive finansiella förluster, skadat rykte, störningar i verksamheten och juridiska påföljder. Cybersäkerhet är något som hela verksamheten behöver arbeta med och omfattar både tekniska samt mänskliga faktorer. Därför är det viktigt att cybersäkerhet prioriteras på ledningsnivå för att få god effekt ut i hela verksamheten.

Fördelar med att investera i cybersäkerhet:

 • Skydda ditt företag från cyberattacker
 • Minska risken för ekonomiska förluster, skador på ryktet och störningar i verksamheten
 • Bygg förtroende hos kunder och partners

Arbetar ni inte med cybersäkerhet idag är ett bra första steg att genomföra en behovsanalys, det är också något som du kan få hjälp med genom Sweden Secure Tech Hub. Andra viktiga aspekter som är bra första steg finns listade nedan:

 1. Riskbedömning: Identifiera och analysera kritiska tillgångar och potentiella hot. Vilka delar hos er är mest kritiska att åtgärda?
 2. Säkerhetsuppdateringar: Installera uppdateringar omedelbart för att minska sårbarheter. Bygger ni er egen mjukvarulösning? Se till att bygga säkert från början, det sparar både pengar och tid långsiktigt.
 3. Stark autentisering: Använd multifaktorautentisering och hantera behörigheter strikt. Nyttja säkra lösenord, använd inte samma lösenord på flera platser och byt dessa med jämna intervall.
 4. Personalutbildning: Utbilda alla anställda regelbundet om cybersäkerhet och beteenden som kan utgöra en risk.
 5. Övervakning: Implementera övervakningsverktyg och ha en incidenthanteringsplan. Har ni en backup?

Prioritera men se till att komma igång med ert arbete. Alla kan drabbas av en cyberattack, var förberedd.

Sweden Secure Tech Hub är en nationell innovationshubb för cybersäkerhet i ett samarbete mellan sex av Sveriges ledande science parks inom teknik och digitalisering. Sweden Secure Tech Hub hjälper små och medelstora teknikföretag (SME/SMF) att skapa säkrare digitala produkter och lösningar – med start redan i design- och utvecklingsfasen. Vi erbjuder en mängd olika resurser och tjänster, från inspiration och kompetensutveckling till konsultstöd, behovsanalyser, utbildning, testmöjligheter, och hjälper företag att hitta finansiering för konkreta utvecklingssatsningar. Mycket av det vi erbjuder är helt kostnadsfritt för ditt företag.

Följ vår Linkedinsida för att ta del av tips och information om kommande event eller aktiviteter som kan vara intressant för er. https://www.linkedin.com/company/sweden-secure-tech-hub/?viewAsMember=true

 

Sweden Secure Tech Hub är en del av projektet Sweden ICT ERUF som finansieras av:

Sätt att hitta finansiering

I varje region finns affärsutvecklingscheckar eller motsvarade företagsstöd är för små och medelstora företag. Här hittar du mer information:https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar.6482.html

På Ymner.com kan du söka efter olika finansieringsmöjligheter det går också att prenumerera på deras nyhetsbrev där du får skräddarsydda veckouppdateringar om finansieringsmöjligheter, deras tjänst är kostnadsfri. https://www.ymner.com/sv/find-financing/grants?status=open&status=coming

Sweden Secure Tech Hub erbjuder flertalet tjänster kostnadsfritt, kontakta ansvarig projektledare för mer information om hur vi kan hjälpa er? (Beror på vem som skickar ut informationen, i Blekinge ex. kommer Emma på Blue Science Park stå som kontaktperson.)

Vill du läsa mer om cybersäkerhet?

Nedan har vi samlat ett antal aktörer som har bra information.

Nationellt Cybersäkerhetscentrum. https://www.ncsc.se/

 

 


Why cyber security is important and how to get started

In today’s digitized society, cyber attacks are a growing threat to all businesses, regardless of size or industry. Failure to have adequate security measures in place can lead to serious consequences, including financial losses, damaged reputation, business disruptions and legal penalties. Cyber ​​security is something that the entire business needs to work on and includes both technical and human factors. Therefore, it is important that cyber security is prioritized at management level in order to have a good effect throughout the entire business.

Benefits of investing in cyber security:

 • Protect your business from cyber attacks
 • Reduce the risk of financial loss, reputational damage and business disruption
 • Build trust with customers and partners

If you do not work with cyber security today, a good first step is to carry out a needs analysis, it is also something that you can get help with through the Sweden Secure Tech Hub. Other important aspects that are good first steps are listed below:

 1. Risk Assessment: Identify and analyze critical assets and potential threats. Which parts of you are most critical to fix?
 2. Security updates: Install updates immediately to reduce vulnerabilities. Do you build your own software solution? Make sure to build safely from the start, it saves both money and time in the long term.
 3. Strong authentication: Use multi-factor authentication and strictly manage permissions. Use secure passwords, do not use the same password in several places and change these at regular intervals.
 4. Employee training: Educate all employees regularly about cyber security and behaviors that may pose a risk.
 5. Monitoring: Implement monitoring tools and have an incident management plan. Do you have a backup?

Prioritize but make sure to get started with your work. Anyone can suffer a cyber attack, be prepared.

Sweden Secure Tech Hub is a national innovation hub for cyber security in a collaboration between six of Sweden’s leading science parks in technology and digitization. Sweden Secure Tech Hub helps small and medium-sized technology companies (SME/SMF) to create more secure digital products and solutions – starting already in the design and development phase. We offer a variety of resources and services, from inspiration and skills development to consulting support, needs analyses, training, testing opportunities, and help companies find financing for concrete development efforts. Much of what we offer is completely free for your business.

Follow our Linkedin page to receive tips and information about upcoming events or activities that may be of interest to you. https://www.linkedin.com/company/sweden-secure-tech-hub/?viewAsMember=true 

The Sweden Secure Tech Hub is part of the Sweden ICT ERUF project which is financed by:

Ways to find funding

In each region, there are business development checks or equivalent business support for small and medium-sized companies. Here you will find more information:https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar.6482.html

At Ymner.com you can search for different funding opportunities, you can also subscribe to their newsletter where you will receive tailored weekly updates on funding opportunities, their service is free of charge.https://www.ymner.com/sv/find-financing/grants?status=open&status=coming

Sweden Secure Tech Hub offers several services free of charge, contact the responsible project manager for more information on how we can help you? (Depends on who is sending this out)

Do you want to read more about cyber security?

Below we have collected a number of actors who have good information.

MSB, The Swedish Agency for Community Protection and Preparedness. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationsakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/

National Cyber ​​Security Center. https://www.ncsc.se/