Vill du veta mer? Välkommen på informationsträff om utbildningen 15 augusti 08.30-09.00

 

Efter det stora intresset för den utbildning gick hösten 2022 är nu utbildningen i Grundläggande Cybersäkerhet tillbaka. Kursen har tagits fram gemensamt av LiU och Linköping Science Park. Nytt för i år är att den nu ger 3 högskolepoäng och därmed har den även examinationsmoment som måste godkännas för att få godkänt på kursen och inrapporterade poäng.

I kursen får drygt 30 deltagare en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Kursen är en modifierad variant av den befintliga kursen “Cybersäkerhet grunder och medvetenhet” från Linköping universitet och leds av universitetslektor Mikael Asplund.

Vår målgrupp är små och medelstora företag med tillväxtambitioner och en verksamhet där digitala teknologier är en bärande del i affärsmodellen. Deltagaren ska ha grundläggande kompetenser inom digitalisering. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Tillväxtverket. Linköpings Science Park förbehåller sig rätten att godkänna deltagande och beslutet kan inte överklagas.

Upplägget består av självstudier kombinerat med fyra stycken lärarledda workshopar för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare. Workshoparna äger rum i LiUs lokaler på Campus Valla, Linköping och avslutas med en frivillig gemensam lunch där diskussionerna kan fortsätta.

Kursen består av fyra workshopar:

 • Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter.
 • Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder.
 • Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder.
 • Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus, incidenthantering.

 

Förkunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper om uppbyggnad av IT-system

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 • Beskriva hur samhället och enskilda organisationer kan påverkas av cyberangrepp och kunna skilja mellan sannolika och osannolika hot.
 • Redogöra för grundläggande begrepp inom cybersäkerhet och riskhantering och relatera dessa till praktiska situationer som kan uppstå i en organisation.
 • Utföra enkla riskanalyser och identifiera behov av djupare analys.
 • Beskriva förutsättningar för en fungerande cybersäkerhetskultur.

 

Kursinnehåll

Utbildningen riktar sig till anställda yrkesverksamma med ett intresse och ett behov av att utveckla sin kunskap om grunderna för cybersäkerhet. Syftet med utbildningen är ge deltagarna en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp, och att bidra till att utveckla förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Kursen består av fyra delar: Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter. Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder. Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder. Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus, incidenthantering.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs som genom en webbaserad kursmiljö samt campusförlagd undervisning i workshops/seminarier. Deltagare förväntas utöva självstudier utöver de schemalagda tillfällena.

 

Viktiga datum

23 augusti: Anmälan stänger.

Workshop 1: 6/9, kl. 9-12

Workshop 2: 21/9, kl. 9-12

Workshop 3: 4/10, kl. 9-12

Workshop 4: 19/10, kl. 9-12

Det kommer att finnas bord bokat för lunch efter workshoparna för de som vill (obs, på egen bekostnad, lunch ingår ej i kursen).

31 oktober: inlämningsuppgift klar.

 

Examination

Utbildningen examineras genom:

 • Aktiv närvaro vid schemalagda moment, betygsskala UG (1 hp)
 • Skriftlig individuell uppgift, betygsskala UG (2 hp)

För godkänt slutbetyg på utbildningen krävs:

 • Minst 75% aktiv närvaro vid schemalagda moment samt godkänt genomförande av individuell uppgift.

 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

 

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

 

Vill du veta mer? Dela i vår informationsträff om den här utbildningen. Läs mer här.

tillväxtverket