Sakernas internet, IoT, dyker upp där vi minst anar det. Visste du att korna i Tinnerö eklandskap kopplades upp första gången 2021 och att projektet nu ska utökas? Här kan du läsa mer om hur IoT-teknik på betesdjur sparar tid för lantbrukarnas dagliga tillsyn och möjliggör framtida digital tillsyn dygnet runt för ökad djurvälfärd.
Projekt Ngulia har sedan 2014 utvecklat teknik för kenyanska parkvakter för att underlätta deras dagliga tillsyn av noshörningar. Systemets bas är en app där all rapportering i fält sker (digitalisering av arbetsflöde) och en web-baserad Dashboard där officerarna i realtid ser alla rapporter för beslutsstöd.  Taggar på djuren skulle innebära stora tidsbesparingar och ökad säkerhet för vakterna som då inte behöver leta upp djuren.

En del av Agtech 2030

Agtech 2030 är ett Vinnova-initiativ vid LiU som ska utveckla teknik för svenska lantbrukare. Naturbete är högt prioriterat av t.ex. WWF, som anser att naturbeteskött är det mest hållbara kött vi kan äta pga bidraget till biologisk mångfald. Nötköttsbönder lägger många timmar om dagen för den lagstadgade dagliga tillsynen (djurskyddslagen). IoT på betesdjuren har potential att lösa två problem. Den första är den direkta tidsbesparingen som positionsdata medför då man inte behöver leta upp individerna. Den andra är mer långsiktigt och bygger på aktivetsanalys och detektion av anomalier orsakade av stress, skada eller sjukdom. Detta innebär potentiellt ökad djurvälfärd och lönsamhet. På sikt finns möjligheten att jordbruksverket kan påverkas att minska intervallet för visuell tillsyn om det finns pålitlig digital tillsyn.

Uppkopplade kor i Tinnerö

Ett pilotprojekt har under hösten 2021 genomförts i Tinnerö eklandsskap på uppdrag av Linköpings kommun. En extra dimension här är att upplysa besökare om vilka hagar som har kor och var i hagen de befinner sig just nu. Detta är föranlett av några incidenter med attackerade kor och korädda besökare. Projektet ska skalas upp under 2022 med 50 kor och en web-baserad karta på kommunens hemsida.