Hur kan ny teknik hjälpa våra städer att bli mer säkra och trygga? Linköping Science Park undersöker nu möjligheten att säkra ­s­amhällets trygghet med hjälp av smart teknik i projektet Testarena: Trygghetsskapande teknologier.

Trygghet och säkerhet är några av våra mest aktuella samhällsfrågor idag. Alla kommuner brottas med denna fråga, så även Linköpings kommun. Kommunen hanterar frågan på flera sätt och vill bland annat utforska utmaningen med hjälp av nya tekniker och gav Linköping Science Park i uppdrag att driva ”Testarena: Trygghetsskapande teknologier”.  Syftet med testarenan är att genom samverkan och gemensam kunskapsutveckling ge offentliga behovsägare, forskningsaktörer och företag möjlighet att i en komplex publik miljö testa nya digitala lösningar för att både aktivt och proaktivt kunna arbeta med trygghetsskapande åtgärder.

– Projektet ska lära oss om hur ny teknik kan bidra till ökad säkerhet och upplevd trygghet i samhället, säger Joakim Falkäng, processledare för projektet. Med stöd av Vinnova ska Axis Communication, Usify, Action for Society, Utsikt, Rise, Stångåstaden, Östgötatrafiken, Linköpings universitet, Linköpings kommun och Linköping Science Park utgöra det projektkonsortium som testar och lär av varandra. Vi behöver dela både goda och mindre goda exempel för att fördjupa vår kunskap, menar Joakim.

Området som kommer att vara i fokus för testningen är centrala Linköping, från resecentrum och stråket mot Lilla torget. Till exempel kan sensorer för avläsning av bild, rörelse och ljud sättas upp. Sensorerna tar emot och distribuerar informationen vidare via IoT-plattformar. Den information som samlas in kommer sedan att tolkas genom tillämpad AI.

– All insamlad information är anonymiserad och det kommer att finnas information om projektet tillgängligt för allmänheten, säger Joakim Falkäng.

Testarenan hålls öppen för både företag och organisationer med förhoppningen att många ska söka sig dit för att dela idéer, erfarenheter och testa olika digitala lösningar. Regelbundna aktiviteter kommer att organiseras för att aktörer ska få möjlighet att mötas och dela lärdomar kring trygghetsfrågorna. Målet är att fånga erfarenheter och skapa ett lärande om tekniska lösningars mognad och deras förmåga att fungera och kommunicera tillsammans för att bidra till värdeskapande. Ett annat mål är att lära mer om vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för att sprida och ha möjlighet att skala upp fungerande lösningar. Inte minst, är målet att projektet ska bidra till ökad förståelse och hur de trygghetsskapande åtgärderna uppfattas av individerna som rör sig inom testarenans område.

– Min förhoppning är att projektet ska leda till ett brett lärande mellan många aktörer och vi kommer att sträva efter att tillgängliggöra lärandet för alla som är intresserade, avslutar Joakim Falkäng.