Image by Katie White

Linköping Science Park har tilldelats ett projekt från Tillväxtverket om att genomföra en pilot inom området Cybersäkerhet i syfte att öka kunskap och beredskap i avancerade teknikföretag. Projektet ligger i linje med regeringsuppdraget om ”Höjd digital kompetens i små företagsledningar och styrelser”. Projektet kommer att genomföras med start i juni och pågå året ut.

Cybersäkerhet är en mycket aktuell fråga, som ökar i betydelse i takt med att vårt omgivande samhälle blir allt mer uppkopplat och genererar allt mer data, säger Karin Östberg, vid enheten tillväxt och digitalisering på Tillväxtverket. Linköping och Östergötland har en hög koncentration av avancerade teknikbolag som bygger på mångårig forskning och besitter värdefulla patent, fortsätter hon. Linköping Science Park har bra erfarenhet av att driva förändringsprojekt, vilket gör er till en bra projektpart för denna satsning.

Vi är oerhört glada för förtroendet och uppdraget att få genomföra uppdraget, säger Lena Miranda, vd i Linköping Science Park. Det ligger i allas vårt intresse att säkerställa att våra svenska innovationsbolag får rätt förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar i ett tidigt skede, och vi vet om att våra innovationsmiljöer är väldigt exponerade för omvärlden.

Projektet kommer omfatta en pilotutbildning inom cybersäkerhet, där deltagande bolag får kunskap om hur de kan öka sin beredskap samt skapa ett arbetssätt som integrerar säkerheten redan i ett tidigt skede i såväl affärsutveckling som produktutveckling. Arbetet kommer också att innehålla en kartläggning av cybersäkerhetsföretag och initiativ i Sverige, som genomförs i samverkan mellan SecurityLink, ett strategiskt forskningscentrum, som drivs i samarbete mellan Linköpings universitet, KTH och FOI, samt Linköping Science Park.

Målet med projektet är att skapa bättre beredskap hos svenska innovationsbolag så att det kan skydda sina kunskapstillgångar, men även säkerställa att de ha bra processer och rutiner som förbättrar deras chanser att göra affärer med storbolag och offentliga verksamheter. På ett samhälleligt plan syftar projektet till att skapa ett mer robust samhälle genom att integrera säkerhetsaspekterna, men också till att identifiera nya områden att forska vidare på.

Utbildningen kommer att genomföras under hösten och ha plats för upp till 12 företag med två representanter per bolag, gärna med representation från både styrelse och ledning.