Året som gått har på många sätt prövat oss. 2020 bjöd på en bra start för många företag. Flera företagsledare vittnade om att de haft sin starkaste inledning någonsin under årets första kvartal. Sen kom pandemin. Den sköljde in som en tsunami och lamslog oss under den första initiala fasen.

Helt plötsligt omkullkastades allt. Anställda och skolelever skickades hem över en natt. Kontor och studieplatser inrättades i våra hus och lägenheter, och livet som vi känt det bromsades in. Vi slungades in i småskaligheten. Resor, möten och fyllda scheman ersattes med utforskandet av de digitala rummen. Zoom, Google Hangout, Teams, Skype. Rewind. Den digitala transformationen var ett faktum. Omställningen var inte smärtfri, men många häpnade över hur snabbt och enkelt den ändå gick att genomföra.

Redan tidigt kunde vi börja skönja mönster i svallvågorna av pandemin. Distansarbete och distansundervisning kickade igång en samhällsförändring av ett mer omfattande slag. Nya beteenden, nya konsumtionsmönster – och t o m nya värderingar har slagit rot i vår omgivning.

Den enes död, den andres bröd fick en ny innebörd för oss när vi kunde följa traditionella och etablerade branschers kamp för överlevnad parallellt med att nya framväxande branscher snabbt fick ett större genomslag. Flyg, oljeindustrin och till viss del fordon har störtdykt medan e-handel, nya energilösningar och digitala applikationer av olika slag har vädrat morgonluft.

Genomgående kunde vi se att företag med koll på balansräkning och likviditet som var snabba att agera för att ställa om, skapade sig ett försprång framför andra. Likaså företag som tidigt började analysera omvärldsförändringar för att ställa om sina erbjudanden och affärsmodeller för att möta nya kundgrupper.

Vi ser också att företag som använt permitteringstiden för att kompetensutveckla sin personal står bättre rustade för att möta framtiden.

Förändringsledarskapet har varit central hos de som lyckats under 2020. Att kunna navigera under en omvärld i förändring. Att kontinuerligt samla in information, utvärdera den och använda den för att skapa goda förutsättningar för den egna verksamheten har aldrig varit lika betydelsefullt. För inte nog med att omvärlden förändras. Beteendemönster har lagts om i grunden och påskyndats av digitaliseringen. Framtidens ledarskap är till stora delar att agera stigfinnare. Att bryta ny mark. För en sak är säker. Världen som vi känt den kommer aldrig tillbaka.

//Lena Miranda

Vår målgrupp av företag är kunskapsintensiva med tillväxtpotential. Vi finns med från start, i tillväxtfas – och i omställningsfas. Genom ett flertal olika program och plattformar har Linköping Science Park och det innovationsstödssystem vi är en del av, kunnat bidra för att stötta företag under den omställning som skett under året. Och vi kommer finnas här även framöver – för att tillsammans med er navigera vidare in i framtiden. Vi eftersträvar att bidra med inspiration, stöttning – och i lagom dos – utmaning, för att ni ska kunna fortsätta att utvecklas som individer, företag och konkurrenssäkra era verksamheter för framtiden.