Socialtjänsten på Linköpings kommun har testat att använda ett AI-verktyg för att kunna förutse framtida behov för att placera barn och unga på SIS- och HVB-hem. Utgångspunkten har gjorts från förvaltningens befintliga statistik, och de har lärt sig mycket på vägen under projektets gång.

Socialförvaltningen har idag en stor mängd statistik och data, vilket är utmanande att sammanställa och analysera manuellt. Projektet har därför undersökt hur artificiell intelligens skulle kunna vara ett potentiellt stöd för att hantera den stora datamängden och visualisera mönster över tid för att kunna visa när behoven spås vara störst. Prognostiseringen ska bidra med ökad kunskap som i framtiden kan bidra till nya arbetssätt. 

Åse Andersson, utvecklingsledare inom socialtjänsten på Linköpings kommun har projektlett arbetet och reflekterar över deras främsta lärdomar:

“Vi har insett att det går att göra väldigt mycket, och att det behöver finnas en övergripande struktur i organisationen för att kunna skapa hållbara lösningar över tid. Att ha data som är alltför finfördelad bidrar inte till att skapa en tydligare lägesbild, snarare tvärtom,” berättar Åse.

Resultat

Två av tre uppsatta mål har uppnåtts. Bedömningen är att AI har bidragit till bättre förutsättningar att använda andra digitala lösningar i framtiden i verksamheten, samt bidragit till högre förståelse för att arbeta kunskapsbaserat. De mönster som har identifierats gällande placeringar har även förmågan att förbättra arbetsrutiner och har potential att leda till tidigare insatser.

Medans projektet inte gett resultat i form av bättre prognoser för att fördela resurser, så har projektet istället bidragit till ökad kunskap om kommunens egna data och mönster. Det i sig kan komma att bidra till bättre underlag för prognoser, både i närtid och i framtiden.

Fler tips som Åse vill skicka med till andra kommuner som vill genomföra liknande projekt är:

  • Utgå från behov som finns, men acceptera att det vid testning och tillämpning av ny teknik/nya arbetssätt kanske inte går att genomföra hela vägen.
  • Ha med juridiken från start.
  • Kontrollera den data ni tänker använda innan ni drar igång.  

Läs socialtjänstens fullständinga rapport om projektet.

Projektet har möjliggjorts via Vinnovas utlysning “Starta er AI resa” där AI Sweden har varit bidragande part. Utlysningen har riktats till kommuner och civilsamhällesorganisationer som sitter på en idé där de vill utforska hur maskininlärning kan utveckla verksamheten och bidra till en tydlig samhällsnytta.