Från vänster: Tomas Westlund, projektledare för tillämpad IoT och AI och Martin Holmberg, biträdande professor vid Linköpings universitet, svarar på tittarfrågor.

Den här texten är skriven av IoT Sverige för IoT Sveriges årskonferens 19 oktober 2023.

Det första passet på IoT Sveriges årskonferens kring etik genererade flera frågor från lyssnarna. Martin Holmberg, biträdande professor vid Linköpings universitet och Tomas Westlund, projektledare för tillämpad IoT och AI, båda två en del av IoT Worlds klusterledning, stannade kvar i studion och svarade på några av frågorna.

Är integritet som begrepp användbart på samhällsnivå eller bara med avseende på enskilda?

– Jag skulle säga att det handlar om enskilda personer, utifrån de tillämpningar som jag har arbetat med, säger Martin.

Hur förhåller sig etik till laglighet och lämplighet?

– Lagstiftningen ska spegla de etiska värderingar som finns i samhället. Men lagstiftningen kan ju inte vara heltäckande för allt vi gör, det är omöjligt och samhället fungerar väldigt bra även när vi har olika etiska perspektiv eller politiska synsätt. Men vi behöver ändå göra etiska överväganden i allt vi gör. I vissa fall hänger inte lagstiftningen med och då behöver vi något att hålla i handen när vi reflekterar över vad vi bör göra eller inte, säger Martin.

Det svåraste är att få samsyn kring vad exakt som tolkas som personlig information, samt det faktum att all ”personlig information” inte är lika känslig. Vad har ni för tankar kring detta?

– Dels finns den legala aspekten där det är definierat vad som är personlig information. Utifrån ett etiskt perspektiv kan olika människor tycka olika om vad som är personlig information, och där behöver man göra ett övervägande av vad som ska tas hänsyn till. Det finns inget ”rätt” och ”fel” svar i detta, men det viktiga är att göra ett informerat val, dvs fundera på frågan utifrån olika perspektiv, säger Martin.

Hur tänker ni kring vem som ska avgöra om en laglig IoT-lösning är etisk? Politiker? Slumpmässigt urval av medborgare? Någon annan?

– Återigen så finns det inget ”rätt” svar om vad som är etiskt rätt att göra eftersom man kan få olika svar utifrån olika perspektiv. Det viktiga är att beslutsfattare (t.ex. produktutvecklare, politiker, inköpare, …) är medvetna om att det finns olika perspektiv och reflekterar över dessa, säger Martin.

Vi skulle vilja ha en kamera med inbyggd AI som endast skickar ut en siffra – alltså inga bilder, bara antal bilar. Ser ni ett problem med detta ur etisk eller laglig syn?

– Ur legal synpunkt så måste offentliga aktörer ju ha tillstånd för att sätta upp en kamera, och även kunna påvisa att inte strider mot GDPR. Ur etisk synpunkt handlar det om att fundera över hur olika grupper uppfattar användandet, och vad konsekvensen kan bli om systemet blir hackat, säger Martin.

”Jag har inget att dölja” som intervjusvar används ofta som stöd för mer övervakning i samhällets tjänst. Kan ni reflektera över det?

– Etik handlar i mångt och mycket om hur man ska ta hänsyn till alla, särskilt de som är utsatta i samhället. Att det finns personer, kanske till och med en majoritet, som accepterar ökad övervakning gör inte att det är etiskt försvarbart att göra detta. Så min personliga reflektion är att en sådan kommentar inte är något stöd för att fatta ett etiskt försvarbart beslut, om det inte är så att samtliga svarar på det sättet, säger Martin.

Övervakningssamhället blir mer påtagligt med IoT, hur resonerar ni kring etik och lagstiftning när det kommer till säkerhetsaspekten? Hur vet jag att ingen lyssnar/ser vad jag gör oavsett främmande makt?

– Cybersäkerhet är en helt nödvändig komponent för integritetsskydd. Utan cybersäkerhet kan man inte säkerställa att integritetskänsliga uppgifter inte sprids, säger Tomas.

Lagstiftningen ligger alltid efter, hur ska man kunna forma lagar i denna föränderliga värld, där det går så himla snabbt, som inte blir tandlösa?

– Lagstiftningsprocessen ska vara långsam för att man ska hinna med att ta hänsyn till en mängd olika faktorer. Genom att ha en levande dialog i samhället, särskilt i olika teknik-communities, kan lagstiftningsprocessen få ett bra stöd både vid uppstart och under processens gång. Det sämsta är om tekniker lämnar de etiska frågeställningarna helt och hållet åt lagstiftare eller andra som kanske inte helt och fullt förstår tekniken, säger Martin.

– Det är också önskvärt att lagstiftningen mer siktar på effekterna av en teknik, än på tekniken i sig. Då finns det en större chans att lagstiftningen inte blir irrelevant när ny teknik kommer fram, säger Tomas.

Man brukar säga att allt som är uppkopplat går att hacka/utnyttja. I takt med att bilar blir mer uppkopplade och smarta, vad medför det för risker?

– Det blev lite rubriker för några år sedan när hackare utnyttjade en bakdörr och hackade en Jeep och började styra vissa system i bilen. Man hade naturligtvis kunnat använda bakdörren till att stjäla känslig information, som position, navigeringsinformation mm. Så återigen blir cybersäkerhet en jätteviktig komponent för att skydda integriteten, säger Tomas.

Hur menar du att man med IoT i hemmet förskjuter maktposition?

– Det är vanligt att det är en person i hemmet som har mer teknikintresse än de andra och därmed har en i praktiken mycket större makt över de tekniska funktionerna i hemmet. Ofta får partnern en mer kravställande roll men mindre egen agens, och barn, besökare, grannar etc får naturligtvis ännu mindre inflytande trots att de kanske i varierande grad utsätts för tekniken, säger Tomas.

 

 

Läs mer om IoT World som drivs av Linköping Science Park.