Innovation, AI och Samverkan. Det är de tre ord som omnämns flest gånger när vi ställer frågan vad man associerar till ett regionalt flaggskeppsprojekt. Därefter lyfts ord som transformativt, branschöverskridande och kommunikativt.

Syftesdrivet med fokus på hållbar samhällsutveckling

Mycket i syftesbeskrivningarna handlar om en hållbar samhällsutveckling. Att möta stora globala utmaningar med systemiska lösningar – lösningar som består av flera delar som byggs samman och gemensamt skapar något nydanande, omvälvande och innebär en genomgripande förändring. Ett flaggskeppsprojekt uppfattas som syftesdrivet, vägledande och branschöverskridande. Samarbete anses vara nyckeln till framgång. Mycket kretsar kring grön och digital omställning, men även om att säkerställa kompetensförsörjning, använda styrkor och skapa attraktionskraft för en region. Tillväxt, innovation, kompetensförflyttning, ökad sysselsättning liksom mer skatteintäkter omnämns som målsättningar.

Teknik som möjliggör förändring

Återkommande omnämns AI, och snarlika begrepp som automatisering och decentraliserad AI/Edge AI och multimodal AI. Sensordata, syntetiska data och IoT likaså. Cybersäkerhet omnämns återkommande liksom datasäkerhet och digital forensik. Kvantdatorer, HPC och kvantkrypto omnämns liksom ett flertal andra teknologier som AR, Web 3, tryckt elektronik, flygteknik, drönarsvärmar, fordonssäkerhet, gaming mm. Tekniken lyfts fram som en viktig möjliggörare i omställningsarbetet.

Känslor och värderingar som vägleder

Fler ord som används för att beskriva ett regionalt flaggskeppsprojekt känns mer som beskrivande ord. Bland dessa återfinns inkluderande, jämställt, banbrytande, samarbetsorienterat, prestigelöst, omvälvande, excellent, profilskapande, vägledande, stort, kommunikativt.

Svenska regionala flaggskeppsprojekt

Från skeppet Vasa till nyindustrialiseringen i Övre Norrland med Northwolt och Hybrit i spetsen. Däremellan spänner förslagen över regionala flaggskeppsprojekt. Flera byggnader lyfts fram, såsom Turning Torso, Vandalorum, Marinmuséet i Karlskrona, men även Ölandsbron och Vallastaden. Här omnämns akademiska institutioner och Science Parks som KI, Ideon, Mjärdevi och Lindholmen, men även Vinnväxt-initiativ som Visual Sweden, Robotdalen och Peak Innovation. Även projekt som innovationsdriven vård och battery swapping lyfts fram.

Internationella flaggskeppsprojekt

Från Eiffeltornet till SpaceX. Stora framträdande fenomen som Silicon Valley lyfts fram liksom Singapore Science Park, Roadmap Leuven i Belgien samt Regulatory Sandboxes i Sydkorea. I Europa framhålls Graphen, Turing institute och CERN. Från Sverige omnämns WASP, ESS och ECIU. Vissa anser att Östersjöregionen är ett internationellt flaggskepp. Andra nämner IRIS, VIRGIN, EU:s digitala covidcertifikat samt rymdresor som genomförs med NASA. Byggnader som lyfts fram är operahuset i Sidney, Guggenheim och Eiffeltornet. Smart cities och rymdresor omnämns flera gånger. Internationella begrepp som används återkommande är light-house projects and moon-shot projects.

Vad kan ett regionalt flaggskeppsprojekt bidra med?

Svaren är många, men några delar går igenom flera av svaren.

 • Ett regionalt flaggskeppsprojekt kan bidra med innovation för att lösa framtidens utmaningar som kopplar an till Agenda 2030
 • Ett regionalt flaggskeppsprojekt kan samla en region kring en genomgripande förändring, som kan bidra till att möta framtida behov och utmaningar, samla alla aktörer bakom en gemensam vision och ett genomförandeprojekt. Det kan också generera attraktionskraft och bidra till att förstå omvärlden.
 • Att stärka en regions konkurrenskraft, tillväxt och hållbara utveckling
 • Säkerställa kompetensförsörjning och talangattraktion.
 • Samarbete och samverkan, framförallt överskridande samarbete med en bred skara aktörer.

Viktiga förmågor och förutsättningar

 • Ett regionalt flaggskeppsprojekt kräver en stark uppslutning av aktörer från många olika sektorer, branscher, discipliner – som kan och vill jobba mot en gemensam målbild, med ett tydligt ledarskap från den individ eller organisation som leder projekt – men där samtliga ansvarar för en gemensam framdrift. Samverkan och samarbete återkommer även här. Nya konstallationer av samverkan.
 • Finansiering är en viktig förutsättning för att kunna starta upp ett regionalt flaggskeppsprojekt. Poola resurser, långsiktig grundfinansiering.
 • Förändringsledarskap. Pröva det oprövade. Tänka nytt, göra nytt. Prestigelöshet och mod är viktiga förmågor.
 • Engagemang och passionerade eldsjälar är avgörande liksom kloka politiker och drivna tjänstemän.
 • Lärande, spridning, synlighet, och uppskalning är viktiga delar i ett regionalt flaggskeppsprojekt.
 • Struktur och uthållighet.

Inom vilka områden behövs regionala flaggskeppsprojekt

Människor som samarbetar och känner engagemang är viktigare än områden. Hållbar samhällsutveckling i fokus. Platsens förutsättningar och kvaliteteter.

Men för att nämna några områden som omnämns:

 • Energiomställning
 • Hälsa
 • Offentlig sektor
 • Jämställdhet
 • Transport och mobilitet
 • Autonomt flyg
 • Livsmedel
 • Bekämpa gängkriminalitet
 • Stötta särbegåvade barn
 • Fordonssäkerhet
 • Autonomi och AI
 • Cybersäkerhet
 • Robotik
 • Kvantdatorer

Men som en respondent skriver ”Det handlar inte om områden. Det handlar om att människor skapar möjligheter och arbetar ihop. Områden är inte meningsfulla om inte människor engagerar sig (på riktigt)”.

Summeringen ovan bygger på en undersökning i Menti, med fler än 100 respondenter, som genomfördes i april 2022, liksom en internationell Menti med ca 20 respondenter – och därutöver intervjuer med deltagare i referensgruppen för Regionalt Flaggskeppsprojekt.


Ja tack, jag vill gärna veta mer om Regionala flaggskeppsprojekt

* indicates requiredLinköping Science park will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:


You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@linkopingsciencepark.se. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.