Lena Miranda, CEO Linköping Science Park

Lena Miranda driver en förstudie om regionala flaggskepp på uppdrag av Vinnova med regionala och nationella representanter från näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Ur studiens komplexa material, utkristalliseras hur regioner kan bli bättre och mer förberedda spelare när det dyker upp stora tillväxtmöjligheter.

Ett regionalt flaggskepp bidrar till att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar genom att ta sig an utmaningen på ett nytänkande och systempåverkande sätt. Ambitionen är att åstadkomma en genomgripande förändring där många olika perspektiv beaktas och som slutligen skapar värde för samhället. Lena Miranda, VD Linköping Science Park, inleder med hur arbetet tog sin början och hur hon kom att bli projektledare för förstudien kring regionala flaggskepp.

– Idén till förstudien kom när jag under ett möte med före detta statsministerns innovationsråd hade förmånen att lyssna till Peter Larsson, regeringens samordnare för övre Norrland. Han talade om ny-industrialiseringen i norr som innebär en investering på mer än 1000 miljarder och som siktar på en befolkningsökning om 100 000 personer.

Peter Larsson konstaterade att det är den största omställningen i modern efterkrigstid, och att Sverige saknar en modell för tillväxt likt den vi har för omställning, till exempel om en stor industri lägger ned på en ort.

– Hur skapar vi en övergripande modell för tillväxt och omställning genom regional mobilisering? fortsätter Lena. Och hur stärker vi regionala förutsättningar för att hantera tillväxt? Det är frågor som vi resonerar kring i denna förstudie, som löper fram till sommaren.

Syftet med förstudien är att ta fram ett kunskapsunderlag i form av ett ramverk med definierade kriterier för vad som utgör ett regionalt flaggskepp eller en kraftsamling – och hur en sådan kan användas för att stötta regioners förmåga att hantera storskalig omställning och tillväxt? Projektet har tillsatt en advisory board med representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och region, universitet och civilsamhälle. Projektet har även deltagare från forskningsparker i Dalarna, Västerbotten och Kalmar.

– Ett regionalt flaggskepp existerar i skärningspunkten mellan lokala förmågor, regionala utvecklingsplaner, kommunala strategier och nationella politiska agendor och riktlinjer. Ramverket ställer frågor kring vilka förutsättningar som bör finnas på plats, hur det ska följas upp, hur det ska finansieras och hur det ska kommuniceras.

Projektet har genomfört enkäter och besökt städer som Skellefteå, Rotterdam, Amsterdam och Leuven i syfte att samla material och kunskap om flaggskepp och så kallade ’light house projects’. Projektet har även genomfört workshops med externa gäster för att fördjupa sig i teman som tillväxt, kompetensförsörjning, gränsöverskridande samverkan och flernivåstyrning.

Det utvecklade ramverket har testats och itererats med ett flertal regioner, däribland Östergötland, Dalarna, Kalmar och Västernorrland. Ramverket har även presenterats för Skellefteå kommun och Region Västerbotten, vilket ledde till flera relevanta inspel för den sammanfattning som står på agendan.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett lärande projekt, en levande dokumentation över de insikter som vi fått längs vägen. Vi behöver landa i en tillväxtmodell som tar ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Att materialet utvecklas över tid gör det till ett högst relevant underlag för vår samtid, där akuta händelseförlopp plötsligt förändrar agendan. Att stanna upp och reflektera kring frågeställningarna gör att vi, stärkta av insikterna, kan hitta den mest fruktsamma vägen framåt trots ständigt skiftande förutsättningar.

Region Östergötland skriver just nu på ett möjligt flaggskepp inom cirkulär ekonomi och det finns fler ämnen att belysa, däribland utbyggnaden av Ostlänken.

– Det är ett av de största infrastrukturella projekten i modern tid med en löptid på över tre decennier. Projektet har flera olika faser, alla med unika behov, och kommer dessutom löpa parallellt med Västlänken, Norrbottniabanan och ett flertal liknande projekt i Europa. Det kommer att finnas tydliga krav på en fungerande flernivåstyrning med hänsyn till alla de olika lager av kompetens som krävs och en förberedelse för både det nationella och internationella perspektivet.

Med projektets insikter i ryggen, är Lena väl förtrogen med de utmaningar som stundar på lokal, regional och global nivå. Men med ramverket för regionala flaggskepp på plats och dokumentationen i full produktion, känner hon också full tillförsikt till människans kapacitet till mobilisering och omställning.

– På sikt hoppas jag att förstudien, ramverket och vårt fortsatta arbete bidrar till nya insikter och tankar kring platsen som en del i ett större sammanhang. Ingemar Stenmark uttryckte det så bra; ”Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.” Med den devisen kan en regions initiativförmåga tränas upp så att turen står på vår sida när en etableringsförfrågan kommer.