Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Partner sökes – Tekniska verkens projekt “Detektera inläckage av tillskottsvatten i avloppsnätet”

  • 23 April, 00:00
  • Zoom
Sign up is closed

Tekniska verken söker teknikpartner för genomförande av PoC med syfte att detektera inläckage av tillskottsvatten i avloppsnätet

Välkommen på Workshop kl 14-16 fredagen den 23 april via zoom, länk skickas ut dagen innan via mejl.

Anmälan sker här, sista dag för anmälan 21 april.

Frågor kan ställas till: Fredrik.Danell@tekniskaverken.se eller Martin.Holmberg@ri.se Arrangör: IoT World, www.iotworld.se

Mål med projektet

Projektets mål är att utveckla och testa ett enklare och snabbare sätt att identifiera tillskottsvatten med hjälp av sensorer.

I vårt avloppsledningsnät är ibland takavvattning och andra dagvattenledningar (så kallat tillskottsvatten) felaktigt påkopplade på spillvattennätet. Detta innebär att vårt ledningsnät och avloppsreningsverk får ett stort tillflöde av regnvatten när det är kraftig nederbörd eller snösmältning (ca. 15-20% oönskat vatten beroende på nederbördsmängd). Fenomenet kostar onödig pumpenergi och höga kemikaliekostnader (flödesstyrd dosering) samt ökar risk för bräddningar (situationer när avloppsvatten trycks upp på oönskade ställen). 

Idag jobbar vi med flödesmätare för att identifiera tillskottsvatten i spillvattennätet vilket är en dyr och svår mätmetod. 

I detta projekt vill vi i stället testa att installera temperatursensorer i dagvatten- och spillvattenbrunnar som ligger nära varandra och jämföra dessa temperaturkurvor. En spillvattenbrunn med enbart spillvatten kommer hålla en kurva med en ganska konstant temperatur medan en dagvattenbrunn kommer att har en mer varierande temperaturkurva beroende på vädret (regn och snösmältning). När en spillvattenbrunn belastas med tillskottsvatten kommer brunnens sensor påvisa en kurva med varierande temperatur, till exempel när det regnar. 

Utveckling av ett prototypsystem som med hjälp av sensorernas position och temperaturkurva kan detektera position och storlek på inläckage.

PoC:ens tre huvuddelar; Sensorutvärdering – kommunikation – enklare dataanalys/tolkning.

Vi tänker oss att det under PoC:n räcker med 3-4 sensorer för att kunna utvärdera förmågan att mäta, samla in och tolka temperaturvärden från avloppsvattnet.

Tekniska verken kommer kunna bistå med ämnesexpert som besvarar frågor kring avloppssystemet och tolkning av mätvärden. Teknikpartnern får därutöver arbeta självständigt med framtagande av prototyplösning.

Frågor att besvara vid en eventuell fortsatt utredning kan vara förbättrad robusthet av sensorlösning, vidare analys av mätvärden samt integration mot andra system.

Samhällsnytta

Miljövinster i form av minskad energi- och kemikalietillgång i reningsverken samt minskad risk för bräddning. Samhällsnytta för kommuninvånarna genom förbättrat felsökningsarbete vilket gör att vi snabbare kan upptäcka och åtgärda fel i VA-nätet.