Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Community for Community Builders – Nätverk för eldsjälar

  • 1 September, 00:00
  • Showroom Ebbepark, Fridtunagatan 24

In English below

Att skapa en gemenskap där människor känner sig delaktiga och inkluderade stärker platsen och människorna som verkar där. I Östergötland finns det många av dessa gemenskaper – communities – som samlar människor kring olika ämnen och intressen. Vi tror också att starka communities behövs för att möta de utmaningar samhället står inför idag. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!

Communities drivs av eldsjälar, personer som brinner för att få människor att mötas. Därför är ni, community builders i Östergötland, viktiga!

För att skapa synergier mellan communities, dela upplevelser, utmaningar och tips så är det nu dags för uppstarten av Community for Community builders.

Vi hoppas kunna skapa ett sammanhang där ni får inspiration, stöttning och energi. En grupp människor som i många fall delar samma success stories och utmaningar.

Den 1 september kl. 17.15 – 19.30 är du inbjuden till Showroom i Ebbepark (Fridtunagatan 24). Där kommer Jenny Boberg att hålla en föreläsning och workshop. Jenny är Community Strategist och har bland annat framgångsrikt drivit Yeos, Young Entrepreneurs of Sweden. Hon kommer både att dela med sig av erfarenheter från sin resa och berätta om framgångsfaktorerna hos communities som hon inspireras av.

Intresserad av att delta? Hör av er till Anna Broeders, anna.broeders@linkopingsciencepark.se

Välkomna!


Community for Community Builders

Creating a community where people feel involved and included strengthens the place and the people who work there. In Östergötland, there are many of these communities that gather people around different topics and interests. We also believe that strong communities are needed to meet the challenges that society is facing today. No one can do everything but together we can do a lot!

Communities are driven by enthusiasts, people who are passionate about getting people to meet. That is why you, community builders in Östergötland, are important!

To create synergies between communities, share experiences, challenges and tips, it is now time for the start-up of Community for Community builders.

We hope to create a context where you get inspiration, support and energy. A group of people who in many cases share the same success stories and challenges.

On September 1st at 17.15 – 19.30 you are invited to the Showroom in Ebbepark (Fridtunagatan 24). There, Jenny Boberg will give a lecture and workshop. Jenny is a Community Strategist and has, among other things, successfully run Yeos, Young Entrepreneurs of Sweden. She will both share experiences from her journey and talk about the success factors of communities that she is inspired by.

Interested to join? Send an email to Anna Broeders: anna.broeders@linkopingsciencepark.se

Welcome!