Behovsägare: Synskadades Riksförbund Östergötland

Projektdeltagare: Gaia, LiU, RISE, VTI, Östgötatrafiken

Utmaning

Tillgänglighetsarbete i kollektivtrafik fokuserar ofta på fysiska miljöer, utformning av fordon samt tillgänglig information kring resande och biljetter. Lösningen på dessa blir ofta ny infrastruktur och nya gadgets, vilket är kostsamt. Samtidigt ställs höga krav på kollektivtrafiken. Det finns samhällskrav på snabbare transporter, bland annat för att kollektivtrafik ska kunna vara fullgod ersättning för personbil, taxi eller färdtjänst. Det finns en hög tilltro på dess möjlighet att bidra till miljöarbetet,  detta sker samtidigt som städerna förtätas i allt större utsträckning. Det är vanligt att hållplatser trafikeras av flera olika linjer och avgångar och beroende på trafikläget kan avgångar därför ske från olika platser på samma hållplats eller från en annan hållplats. Situationen vid på- och avstigning blir således dynamisk. Denna utveckling har gjort det svårare för personer med synnedsättning att använda kollektivtrafiken. 

Lösning

Projektets utgångspunkt är att skapa en digital lösning som ledsagar synskadade i den dynamiska kollektivtrafiken. Lösningen ska inte ställa krav på nya fysiska installationer, kostsam utrustning på fordon eller nya hjälpmedel. Lösningen integrerar systemlösningar som applicerar digitala tvillingar av fordon, öppen data som delas i realtid och maskininlärning med mobilernas sensorsystem. Projektet finansieras av Vinnova inom området digitala hjälpmedel. 

https://youtu.be/HHzadNY-JyM