Ett regionalt flaggskepp tar fasta på en betydande samhällsutmaning och banar väg genom att söka nytänkande svar. Men bland teknisk innovationsrikedom, smarta energilösningar och gröna omställningar är det lätt att tappa bort individens och samhällets förmåga.

– Tillsammans har vi styrkan att utföra de stordåd som krävs för att genomföra omvälvande förändring. Därför driver projektgruppen frågorna kring regionala flaggskepp och utvecklingen av ramverket med stor lyhördhet för det mänskliga perspektivet.

Som Direktor på Östergötlands Stadsmission, har Sanna Detlefsen ambitionen att skapa ett mänskligare samhälle. Genom att hitta nya sätt att driva socialt arbete, vill hon belysa mänskliga frågor och nå genomgripande nytta för både individen och samhället i stort.

– Vi jobbar med stora samhällsomvälvande förändringar på lokal nivå, inleder hon. Lika viktigt som att skapa värde för den enskilda individen här och nu, är att lyfta frågor om psykisk och fysisk ohälsa, integration och segregation, eller våld- och fattigdomsproblematik till ett vidare perspektiv.

Med en omsättning på 125 miljoner, är Stadsmissionen en betydande part i vård och omsorg i Östergötland. Förutom socialt arbete bedriver de mycket upphandlingsverksamhet och utökar hela tiden samverkan med fler aktörer i regionen.

– Min roll handlar om att hålla ihop organisationen och driva utvecklingen framåt. En stor del i det är att hitta nya vägar till samarbeten. Det är min ingång till flaggskeppsprojektet.

Sanna Detlefsen har varit med sedan start som tillsatt rådgivare i projektets Advisory board. Nämnden har representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och region, akademi och civilsamhälle och samarbetar även med andra forskningsparker runtom i landet. Gruppen har haft ett antal digi-fysiska träffar under 2022, och har inför tillväxtfrågan hämtat många lärdomar från Northvolts etablering och ny-industrialisering i Skellefteå.

– Vårt uppdrag är att forma möjligheter att lyfta de samhällsaktuella frågorna till en högre nivå, för att kunna ta helhetsgrepp på vilken förändring och tillväxt vårt samhälle är i behov av, berättar Sanna och fortsätter: Tankarna går naturligt till infrastrukturella utbyggnader av tågbanenätverket, ny energiförsörjning för grön omställning och smart teknik inom både sjukvård och industri. De sociala frågorna hamnar lätt i skymundan men förtjänar samma fokus, utrymme och uppmärksamhet.

Den kraftsamling som ett regionalt flaggskepp innebär kräver mångas engagemang och en öppenhet inför varandras olikheter och respektive sammanhang. Ofta hamnar fokus på penningstarka innovationsmöjligheter, som en större etableringsförfrågan, men de sociala frågorna är alltid tätt förknippade med tekniska landvinningar.

Det är till sist människor som blir föremål för de stora omställningar som krävs i samband med systempåverkande tillväxt i ett område, en stad eller region. Då krävs tydliga, systematiska strukturer och goda sociala kontexter för att motverka problematik kring till exempel fattigdom, utanförskap, prostitution och droger. Varje bolag har ansvar för mänskliga rättigheter i sitt närområde. Här kan Sveriges stadsmissioner erbjuda handledning och stöd, men behöver i sin tur styrka från interaktion med andra aktörer.

Projektarbetet kring regionala flaggskepp bildar en värdefull arena för att lyfta denna typ av frågor. Sanna Detlefsen upplever att samarbetsandan har varit genomgående bra och att det finns en stor lyhördhet för det sociala perspektivet från övriga medverkande. Utmaningen har i stället bestått i att behandla och konkretisera materian, som i och med uppsättningen av ramverket nu sätts på prov i flertalet regionala initiativ. Hon har också fått med sig många nya perspektiv in i den egna verksamheten.

– Det finns en otrolig vinning i att få vitt skilda verksamheter att mötas, att ge varandra nya infallsvinklar och bredda perspektiven. I Stadsmissionens verksamhet har det inneburit nya verktyg för att hantera frågor kring Sveriges välfärd och invånarnas välbefinnande. I samtal där de olika världarna kring kommunal och statlig verksamhet, näringsliv, akademi och civilsamhälle möts, skapas grogrunden för hållbar utveckling. Ett av mina främsta mål framåt är att det sociala perspektivet ska få utrymme att glänsa i samhällsdebatten, likt gröna omställningar, smart teknikutveckling och infrastrukturella transformationer gör idag.