Nu har du som arbetar på techföretag möjlighet att påverka vilka stödinsatser ni önskar för att kunna skapa säkra digitala produkter och lösningar. Det enda du behöver göra är att lägga 3 minuter på att besvara vår enkät! Scroll for English.

TILL ENKÄTEN

Enkäten är en del av den omvärldsbevakning som görs av Sweden Secure Tech Hub, ett initiativ som skapar aktiviteter och erbjudanden inom cybersäkerhet för små- och medelstora techföretag.

– Genom att besvara enkäten så hjälper du oss hjälpa dig. Den blir ett underlag för vilken typ av satsningar vi som Science Park behöver göra för att stötta er bolag, säger Jonas Lindahl, projektledare på Linköping Science Park.

Sweden Secure Tech Hub kommer att erbjuda flertalet resurser och tjänster, allt från föreläsningar, webinarier, till experthjälp, testmöjligheter och hjälp att hitta nödvändig finansiering för tänkta utvecklingsinitiativ. En del av dessa aktiviteter är igång redan nu, till exempel finns öppna träffar inom nätverket Cyberly där man kan få inspiration och stöd.

– Genom insatserna i Sweden Secure Tech Hub vill vi nå ut med stödinsatser redan i konstruktions- och utvecklingsfasen, så tjänsterna och produkterna håller en hög säkerhet, berättar Jonas.

Sweden Secure Tech Hub är en nationell innovationshubb inom cybersäkerhet och är en samverkan mellan sex av Sveriges ledande Science Parks: Linköping Science Park, Lindholmen Science Park(Göteborg), Ideon Science Park(Lund), Kista Science Park(Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park(Karlskrona).

 

 

If you work at a tech company, you have the opportunity to influence the support initiatives you need to create secure digital products and solutions. All you need to do is spend 3 minutes answering our survey! Scroll for English.

TO THE SURVEY (in Swedish)

The survey is a part of the research conducted by Sweden Secure Tech Hub, an initiative that creates activities and offerings in the field of cybersecurity for small and medium-sized tech companies.

– By responding to the survey, you help us help you. It will serve as the basis for the types of investments we, as Science Park, need to make to support your company, says Jonas Lindahl, project manager at Linköping Science Park.

Sweden Secure Tech Hub will offer a variety of resources and services, ranging from lectures, webinars, expert assistance, testing opportunities, and help in finding the necessary funding for planned development initiatives. Some of these activities are already underway, such as open meetings within the Cyberly network, where you can gain inspiration and support.

– Through the efforts of Sweden Secure Tech Hub, we aim to provide support right from the design and development phase so that companies can incorporate security considerations from the very beginning, Jonas explains.

Sweden Secure Tech Hub is a national innovation hub in the field of cybersecurity and is a collaboration between six of Sweden’s leading Science Parks: Linköping Science Park, Lindholmen Science Park (Gothenburg), Ideon Science Park (Lund), Kista Science Park (Stockholm), Luleå Science Park, and Blue Science Park (Karlskrona).