Linköping Science Park har på uppdrag av Vinnova arbetat fram ett nationellt kunskapsunderlag om hur regionala flaggskeppsprojekt kan definieras.

Sveriges position som innovationsnation är oerhört stark. Vi toppar flera globala rankingar inom bland annat välfärd, teknisk utveckling, innovation, utbildning och jämställdhet. Vi är samarbetsorienterade, vi är uppkopplade – och vi har en förmåga att tänka systemiskt. Men även om det går bra är det inte läge att luta oss tillbaka och vila på gamla meriter. Allt fler länder knappar in på oss. Konkurrensen hårdnar. I pandemins efterdyningar är det många som mobiliserar och investerar sig in i framtiden.

Sveriges vision – att bli världens första fossilfria välfärdsnation liksom målsättningen att bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter – är två bra ledstjärnor i detta arbete. Men vi måste öka ambitionsnivån! Vi behöver öka investeringstakten, bryta gamla strukturer och bana väg för nya samarbeten. Ett sätt kan vara att samlas kring ett så kallat regionalt flaggskeppsprojekt.

Hållbar industri, mobilitetssystem, hälsa, mat och städer där vi lever på hållbara sätt. Det är fokusområden för Sveriges innovationssatsningar framåt. I våra olika regioner har så kallade smarta specialiseringsstrategier utarbetats, för att på bästa sätt mobilisera regionala styrkor och möta behoven i närgeografin. Investeringar i prioriterade innovationsprojekt behöver stöttas upp med satsningar på kompetensförsörjning, digital transformation och stödjande ekosystem från lokal till internationell nivå. Ekosystemen finns för att stötta företag i uppstart, tillväxt och förnyelsefas – men också för att stärka värdekedjorna kring en viss bransch – eller inom ett visst kompetensområde.

Processerna rörande export, import, talangmobilitet och investeringsfrämjande håller allt mer på att flyta samman i kölvattnet av den nya affärslogik som växer fram. Pandemin och digitaliseringen som följt med den, har i grunden förändrat både våra beteende- och rörelsemönster liksom vår syn på den fysiska platsens betydelse. Detta behöver vi analysera och förhålla oss till.

Mot bakgrund av detta har diskussioner om regionala flaggskeppsprojekt initierats runt om i landet. Men vad är egentligen ett regionalt flaggskeppsprojekt, och varför är de viktiga för vår framtida utveckling?

Frågan lämnas obesvarad. Men, med utgångspunkt från de globala utmaningar vi står inför vad gäller bl a klimat, flyktingströmmar och pandemier så har innovation aldrig varit viktigare. Vi behöver helt enkelt hitta nya lösningar på framtidens utmaningar.  En hypotes är att viktiga delar av framtida lösningar består av ökat fokus på förändrade beteenden, innovation, entreprenörskap och ny teknik – men också på samhällsutvecklingen, regelverk, politik och etik. I s k flaggskeppsprojekt ser vi en möjlighet att kanalisera dessa krafter för att möta samtida samhällsutmaningar i vår närmiljö, men också på den globala arenan. Vi tror att regionala flaggskeppsprojekt kan hjälpa oss att öva upp förmågan till såväl förändringsledarskap som att anamma nya lösningar i vår vardag. Vi tror också att den samverkan som följer av ett storskaligt förändringsprojekt bygger vår förmåga att ta hand om stora etableringsmöjligheter. Genom att träna omställning, kan vi också accelerera ambitionsnivå såväl som förändringstakten in i framtiden.

Under 2023 kommer slutrapporten från projektet. Linköping Science Park har arbeta med en Advisory Board med bred uppslutning från representanter som innefattar Östergötlands offentliga sektor och näringsliv, Kalmar och Dalarna Science Parks samt Bizmaker. Advisory boarden har träffas vid sex tillfällen med fokus på olika teman för att säkerställa att metod och process kan fungera i fler regionala kontexter. I projektet har det också ingått flera studiebesök, litteraturstudier och samarbete med Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.