En god folkhälsa är en förutsättning för samhällets välmående, men den uppochnervända befolkningspyramiden ställer stor press i närtid på kompetensförsörjningen i hela samhället.

Genom att hitta nära samarbeten över verksamhetsområden kan Östergötland stå starkt rustad för framtidens utmaningar.

– Ett starkt och dynamiskt näringsliv är en grundsten för en attraktiv region. Det är genom fler företagare och växande företag som ytterligare jobb skapas. Med en stark tillväxt kan vi också satsa ytterligare resurser på välfärd, vilket ökar tryggheten och livskvaliteten i Östergötland, inleder regionstyrelsens ordförande i Östergötland Marie Morell.

Marie Morell har varit engagerad i Moderaterna sedan mitten av 80-talet och varit politiskt aktiv i regionen (tidigare landstinget) sedan 1991, på heltid sen 1998. Utöver uppdragen i regionen så har Marie också flera uppdrag på nationell nivå, bland annat inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Både Linköping Science Park och Norrköping Science Park betyder mycket för regionens arbete med näringslivsfrågor och innovationsutveckling, inte minst genom att erbjuda en bra miljö för företagande och tillväxt. Genom deras stödsystem kan små som stora bolag växa, och med det ge regionen fart framåt. Det finns redan ett flertal initiativ och bolag inom MedTech som genererar fantastiska resultat, men jag ser att det finns ännu fler möjligheter till samverkan för att skapa förbättringar inom hälsa och omsorg.

Linköping Science Park är en viktig del för hela Östergötlands utveckling med alla aktiviteter som genomförs för att stötta det regionala näringslivet och skapa plattformar mellan olika verksamhetsområden.

– Ett exempel är medtech och Life science-området, som är ett av regionens främsta kompetensområden, där vi kan binda samman företagande och nyttogörandet av innovativa lösningar för medborgare och patienter, menar Marie Morell. Vi behöver dra nytta av all den forskning och innovation som finns exempelvis hos olika teknikbolag och se om det kan överföras till produkter och innovationer inom hälso- och sjukvården.

Forskningsparkernas roll i att matcha behov mot forskningsprojekt, utveckling mot företagande och befintliga och nya produkter mot näringsliv och region, är helt avgörande för att möta framtidens behov. Genom att bygga ut och tillgängliggöra sina omfattande nätverk skapas vägar till interdisciplinär samverkan. Men ibland förgrenar sig inte nätverken hela vägen ut.

– Vi tror kanske att företagen i Mjärdevi har mer kontakt med varandra än de faktiskt har, på basis av att deras kontor ligger nära varandra. Även om kontoren ligger vägg i vägg kan det vara svårt att få till ett spontant möte, det sker i stället på en öppen arena eller ett event anordnat av någon av forskningsparkerna. Därför blir dessa oberoende platser så viktiga för den fortsatta utvecklingen av och utbytet mellan verksamheter och organisationer i regionen – och de behöver bli ännu fler, menar Marie Morell.

En annan utmaning är att hitta gemensamma sammanhang för vissa verksamhetsområden. Det kan bero på hög belastning, gamla vanor eller en okunskap om vad för möjligheter som finns utanför den egna organisationen.

– Det är i mötet mellan olika världar som den stora förändringen sker. Östergötland och primärt Linköping ligger långt fram inom teknisk utveckling och AI-lösningar. Linköping Science Park har ett aktivt samarbete med både universitetet och näringslivet i regionen. Den oerhörda potential vi har med ett universitetssjukhus måste vi tillvarata på ett bättre sätt. Vi måste hitta fler vägar till utbyte och identifiera företag som kan samarbeta och samverka. Då kan vi nå hela vägen fram med alla de lösningar som finns till hands och redan idag skulle kunna göra vardagen enklare för både vårdgivare och patienter.

En uppochnervänd befolkningspyramid ställer stor press på kompetensförsörjningen både i närtid och på längre sikt. Fram till 2031 ökar antalet personer över 80 år med cirka 50 procent, medan befolkningen i den yrkesverksamma åldersgruppen bara tilltar några enstaka procent. Det ställer krav på en förmåga se samhällsutmaningarna ur ett vidare perspektiv och skapa nya lösningar som hämtar kompetens från ett brett spektrum av kunskapsområden. Särskilt kommer vård- och omsorgsområdet att få utmaningar, men även andra områden har redan och kommer att få det svårt att rekrytera kvalificerad personal med rätt kompetens.

– För att klara den här utmaningen behöver vi arbeta med flera saker samtidigt, menar Marie Morell. Det handlar dels om att sätta fokus på att minska riskerna att bli sjuk och sätta hälsan i fokus för att på så sätt minska behovet av hälso- och sjukvård. Men det behövs också förändrade beteenden och nya lösningar för att vi ska kunna fortsätta att bo och leva där vi själva vill oavsett om det är på landet eller i staden. Vi behöver arbeta ännu mer tillsammans för att utveckla digitala lösningar och samverkan för att kunna fortsätta upprätthålla den välfärd och samhälle som vi är vana vid och fortsätta ha ett gott liv även i framtiden, avslutar Marie Morell.