Kunskap om hur mycket sjukvårdsmaterial som finns i de olika förråden på ett sjukhus kan var avgörande för att ge säker vård. En kombination av nya tekniska lösningar och analys av beteenden under stress har gett värdefulla insikter om hur Internet of Things-lösningar kan bidra till en tryggare vård. Nu sammanfattar Region Östergötland och Linköping Science Park slutsatserna i IoT-Worlds utvecklingsprojekt. 

Mikael Öberg arbetar som Supply Chain Manager på Region Östergötland och har varit delaktig i materialförsörjningsprojektet. Projektets syfte har varit att undersöka ett antal metoder för att möjliggöra registrering av utplock ur förråd. Lösningar som testats är:

  • Vågen – där hyllfack är försedda med en våg som känner av vikt och därmed kan detektera aktuellt saldo på hyllan.
  • Scanning – där användaren scannar produkt vid uttag.
  • Kamera – där hyllan fotograferas och genom AI-inlärning kan beräkna nuvarande saldo.
  • Hyllfasta knappar – där användaren registrerat uttag med ett knapptryck.

Lösningar som innefattar RFID (radio frequency identification) och röststyrning har också berörts, men inte testats i samma utsträckning som de ovan nämnda metoderna.

“En del lösningar ser vi inte som faktiska lösningar. Antingen är inte tekniken tillräckligt utvecklad, eller så har den för stor negativ påverkan på uttagsprocessen. Vi vill att tekniken ska vara effektiv, och i så liten grad som möjligt påverka användarens tidsåtgång. Risken är annars att vi kommer få en alltför liten nyttjandegrad”, berättar Mikael.

Valet av teknik beror också på vilken verksamhet det gäller. I verksamheter där stressnivån är hög (exempelvis inom sjukvården) är lösningar innefattande en våg mycket effektiva. En scanningslösning kan istället lämpa sig bättre i okritiska verksamheter. Testresultaten visar på att en kombination av flera tekniker kan vara den bästa lösningen för de flesta verksamheterna.

Vad blir nästa steg kopplat till projektresultatet?

“Resultatet från det här projektet blir en del av ett större arbete som vi gör för att utveckla regionens materialförsörjning. Vi behöver även jobba med intelligensen i kringliggande system, där registrering av uttag är en förutsättning för att få full koll på vad och hur mycket vi har i alla våra förråd,” säger Mikael.

En av fördelarna med att implementera lösningarna skulle vara att personal får kontroll och översikt över materiallagret, samt att regionen skulle få överblick över alla sina förråd. Utmaningen är att implementering behöver ske storskaligt, vilket kräver att alla aktörer är med på tåget. Olika lösningar för olika sorters verksamhet bör ses över och inlärningstid för många potentiella användare behöver räknas in.

“Ekonomin är också en utmaning. Inte som ett direkt hinder, men som en uppenbar utmaning. Den verkliga nyttan kommer av en större, bred implementering och därmed även en relativt stor investering. Vi behöver, som alltid, se att den tillförda effektiviseringen överskrider kostnaden”, säger Mikael.

Vad kan uppnås med den här typen av system?

“En grundläggande orsak till att registrering av uttag är av intresse är att det är en förutsättning för att i realtid veta hur mycket vi har i våra förråd. Personal skulle snabbt kunna få stöd och finna eventuella restade produkter i närliggande, alternativa förråd.

Det skulle också kunna ge oss möjlighet till automatiska påfyllnadsbeställningar och förbättrade lagernivåer som ändras över tid,” fortsätter han.

De samhällsnyttiga effekterna med en smidig materialförsörjning i samhället är tydliga. Genom att eftersträva en robust försörjningskedja med effektiva processer och trygga leveranser går det att bistå en stabil och säker vård. Projektresultaten från materialförsörjningsprojektet är därmed en vägvisare i den riktningen. 

 

Mikael Öberg, Supply Chain Manager på Region Östergötland.

 

Är du nyfiken på vilka fler projekt som IoT World och Linköping Science Park arbetar med? Läs mer här!