Linköping Science Park har beviljats medel via React, för att etablera en regional cybersäkerhetsnod. Arbetet är ett led i att stärka östgötska företags digitaliseringsförmåga, och där är säkerhet en oerhört viktig aspekt i vår alltmer uppkopplade omvärld.

– Behovet av att integrera säkerhetsaspekterna i all digitalisering har ökat de senaste åren i takt med att antalet intrång och hackerattacker eskalerat, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Den senaste veckans utveckling i Ukraina har ytterligare aktualiserat frågorna kring försvar och säkerhet då inte minst risken för desinformation och hackerattacker förväntas öka.

Linköping Science Park har under ett par års tid jobbat med ett flertal mindre projekt rörande säker digitalisering. Insatserna är kopplade till regionens smarta specialiseringsstrategi, där science park har uppdraget att koordinera styrkeområdet uppkopplade produkter och system. I dag finns uppbyggda plattformar inom IoT och AI, men vad gäller cybersäkerhetsarbetet, så har det hittills bestått av mindre projekt finansierade av Tillväxtverket. Arbetet har innefattat att genomföra ett flertal kartläggningar, men även riktade utbildningsinsatser till olika målgrupper, bl a mindre innovationsbolag med skyddsvärd teknik samt företag inom lantbrukssektorn.

Daniel Kullgard, Linköping Science Park

Daniel Kullgard, Linköping Science Park

– Med dessa insatser som utgångspunkt vill vi nu fortsätta arbetet med att ge rätt stöd till våra regionala små och medelstora företag, säger Daniel Kullgard, ansvarig för tillväxt och innovation vid Linköping Science Park.

Målsättningen med projektet är att lägga grund för en regional kunskaps- och samverkansplattform där företag, akademi, främjarsystemet och offentlig sektor samverkar för att stärka kunskapen och medvetenheten inom Cybersäkerhet för att bidra till hållbar tillväxt, forskning och innovation.

– Rent konkret är det tre områden vi kommer att fokusera arbetet kring, fortsätter Daniel Kullgard. Vi kommer att etablera ett community med experter från regionen, vi kommer att etablera en kunskapsnod för att genom företagsfrämjare erbjuda riktade insatser till små- och medelstora företag i regionen. Och vi kommer vi att fortsätta bygga kapacitet genom nationell och internationell samverkan, utlysningar och satsningar – och etablera samarbeten med nationella och internationella initiativ inom Cybersäkerhet.

Primära målgrupper för projektet är bolag och verksamheter som utvecklar digitala lösningar eller där investeringar i digitala lösningar är en förutsättning för sin strategiska verksamhetsutveckling. Primär målgrupp är även företagsfrämjare eller utbildningsaktörer som arbetar med denna målgrupp. Med detta initiativ strävar Linköping Science Park efter att skapa en positiv regional och nationell utveckling genom hållbar tillväxt och grön omställning samt att öka små- och medelstora företags förmåga inom säker digitalisering.

Tillsammans med fem övriga Science Parks i Sverige; Ideon, Blue, Lindholmen, Kista och Luleå Science Park har Linköping Science Park även skickat in en ansökan om att få bilda en så kallad European Digital Innovation Hub inom ramen för Digital Europe.

– Denna ska likt vår regionala satsning fokusera på säker digitalisering och att ge utökat stöd till små och medelstora företag, berättar Lena Miranda. I denna unika samarbetsplattform kan vi samla expertis och företagare för att skapa ramverket för relevant kompetensutveckling, sätta ihop nya nätverk och communities, bidra till att ta fram mallar och policies, nå ut och hjälpa till att attrahera den talang som företagen behöver. Vi gör redan allt detta på regional nivå – men för att skala upp det, och på allvar ta Sverige framåt när det gäller cybersäkerhet, behövs finansiering.

Besked om EDIH-ansökan förväntas komma i maj.