I slutenvård mäts och registreras patientens intag av mat och dryck med hjälp av pappersblanketter och uppskattning mängd vätska. Registreringen har flera felkällor, t ex av olika anledningar glömmer man ofta bort att fylla i blanketten och registreringen blir inte tillförlitlig. Det leder till merarbete för sjukvårdspersonalen. Blanketten fylls i, men används inte sedan i utvärdering av patientens vätskebalans, då värdet inte går att lita på. 

I det här projektet har vi valt att begränsa oss till vätskeregistrering (utesluter kost) hos inneliggande patienter.

Vårt mål med projektet är att:

  • öka tillförlitligheten i vätskeregistreringen
  • reducera felkällan i vätskeregistrering hos patienten
  • införa en mätmetod/teknik där resultat presenteras digitalt

Mätning

Bilden nedan visar komplexiteten av dryckeskärl. Det finns en mängd olika storlekar på glas och behållare. Vårdpersonal kan lätt registrera fel mängd, då de inte vet hur mycket ett glas innehåller, eller om det från början inte var helt fyllt. Vid felregistrering är det en risk att patienten blir felbehandlad. Vid felberäkning får inte patienten den mängd vätska som den behöver, vilket kan få konsekvenser på grundsjukdomen och eller allmäntillståndet.

Vätskeregistrering
Målbild

Projekts målbild är inte en färdig lösning utan ett första steg där nyttan ska utvärderas. Och resultera i ett beslutsunderlag, för att få ett stöd till att utforska fram en färdig lösning. Projektet har tagit fram graderade glas där vårdpersonalen läser av nivåerna och ett IT-stöd för registrering, dessa testas just nu av tre enheter på regionen.

 

Vi söker nu efter metoder och teknologier som kan hel-automatisera vätskeregistreringen. Det optimala är att få kontroll på patientens hela vätskebalans. Tankar finns även att automatisera kostregistrering. Förslag på olika teknologier som stödjer automatisk vätskeregistrering eller mäta vätskebalans, kommer vara en del av ett beslutsunderlag, för att skapa en ny målbild.