Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Breakfast meeting

Morgon med LiU: Markanvändning och naturrestaurering med våtmarker som exempel

  • 14 February, 08:00-09:00
  • Digitalt via Teams
Sign up is closed

Människans markanvändning globalt, i första hand jord- och skogsbruk, är den primära orsaken till förluster av arter. Skogs- och jordbruket har även minskat mängden kol som är lagrat i växter och jord. Detta har medfört en ökad halt av växthusgaser i samma omfattning som våra utsläpp från fossila bränslen. Restaurering av skadade naturmiljöer är en uppmärksammad åtgärd som krävs för att vi ska nå miljömålen om biologisk mångfald, men även för att nå klimatmålen och för att säkerställa hållbara ekosystem och ekosystemtjänster.

Uno Wennergren är professor på institutionen för fysik, kemi och biologi på Linköpings universitet och han kommer att berätta om utmaningen att finna strategier för framtiden som gör att vi kan minska på markanvändningen, nationellt och globalt, men ändå klara behovet av livsmedel och produkter från skogen.
Ellen Hultman är miljökonsult på Sweco och visar hur hon har restaurerat dikade myrmarker med syftet kolinlagring och stärkt biologisk mångfald. Hon ger även exempel på Swecos pågående uppdrag med naturrestauering i olika naturmiljöer.