Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop

Framtidens kvantsensorer

 • 15 February, 08:30-16:30
 • Banérgatan 62 i Stockholm.
Sign up is closed

FMV söker startups och forskargrupper som vill vara med och utveckla framtidens kvantsensorer.

Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom FMV som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. MIP syftar till att identifiera civilt driven teknik med militär potential på mognadsnivå under prototyp. Målet är att lyfta idéer med teknisk innovation till en högre mognadsgrad och att identifiera hur anpassningar kan göras för att få militära tillämpningar, samt möjliggöra att resultaten kommer till nytta för Försvarsmakten.

Nu bjuder vi in till en TechDay på temat framtidens kvantsensorer.  Vi söker företag och organisationer men även forskargrupper som vill presentera sina idéer till innovativa tekniska lösningar inom området. Det finns plats för åtta förslag till denna TechDay och högst tre kommer att erbjudas en satsning efter genomförd TechDay.

TechDay kommer att vara indelad i tre delar:

 1. Presentation om FMV och MIP, samt dagen i detalj
 2. Presentation av förslagen med tekniska idéer och lösningar
 3. Delgivning av vilken(a) förslag vi väljer att satsa på

Nedan beskrivs förutsättningarna i form av:

 • Affärsmöjlighet
 • Teknik som eftersöks
 • Deltagande och urval
 • Viktiga datum
 • Preliminär agenda
 • Anmälan

Affärsmöjlighet

De som uppvisar ett förslag till en lovande teknisk idé har möjlighet att få en satsning i form av en direkt beställning från FMV till ett värde mellan 350 000 och 500 000 kronor, för att ytterligare utveckla sin idé under ett upp till sex månader långt projekt. Taket för totalt beställningsvärde är en miljon kronor och högst tre satsningar kommer att göras.

Företagets leverabler förväntas vara någon form av analys, test eller liknande. För samtliga företag ingår leverans av en rapport som beskriver vad som genomförts och framför allt vilka resultat som uppnåtts. Genomförande av beställda projekt ska påbörjas enligt förhandling, men slutleverans ska ske senast 14 juni 2024. Fakturering regleras i förhandlat avtal, löpande månadsvis efter att delleverans skett eller i sin helhet efter slutleverans.

Om inte tillräckligt intressanta förslag kommer in, så läggs inga beställningar. Det finns inga garantier på fortsättning eller ytterligare beställningar.

Teknik

FMV söker för Försvarsmaktens räkning nya tekniska innovationer inom området framtidens kvantsensorer. Framsteg inom kvantfysiken har gjort att det idag finns möjlighet att förbättra prestandan på system men också till helt nya tillämpningar inom sensorområdet.  Den tekniska mognadsnivån förväntas ligga på ett forsknings- eller utvecklingsstadium. Vi söker inte färdiga prototyper eller produkter.

Scenario

Förmågan att använda den moderna kvanttekniken på morgondagens slagfält kan förändra styrkeförhållandena i en framtida konflikt. Olika kvantsensorer som kan upptäcka eller utnyttja fenomen som inte varit möjliga tidigare kan ge ett teknologiskt övertag.

Målbild

Vi söker innovativa civila uppslag som kan möjliggöra framtida sensorförmågor och oberoende navigering inom den militära verksamheten. Signalspaning inom hela det elektromagnetiska området är av stort intresse. Att snabbt upptäcka och lokalisera svaga radio- och mikrovågor kan vara avgörande i en konflikt. Nya metoder för kvantavbildning (t.ex kvant-LIDAR) som ger bättre prestanda än klassisk avbildning är också ett möjligt område. Positionering, navigering och tid (PNT) utan satellitbaserat navigationssystem (GNSS) är ett område där kvantsensorer kan förändra spelplanen. Tröghetssensorer baserad på kvantteknik kan ge högre känslighet och bättre stabilitet. En lokal klocka för synkronisering behövs för navigering men också i många andra militära sammanhang. Denna klocka behöver vara liten, noggrann och stabil. Andra möjligheter för GNSS-fri navigering är att utnyttja jordens gravitations- och magnetfält. Kvantsensorer som kan mäta detta snabbare och noggrannare kommer ändra möjligheterna. Dessa typer av sensorer kan också användas för att hitta tunnlar och föremål under jord eller i vatten. Även andra innovativa förslag där kvantsensorer kan utnyttjas i militära sammanhang är välkomna.

Uppgift

Tydligt och pedagogiskt förklara hur idé och teknik kan bidra till scenario och målbild. Bilder, animeringar, filmer eller andra visuella/audiella hjälpmedel får användas för att förmedla hur idén kan omsättas från förslag till lösning.

Deltagande och urval

Intresserade får ansöka om att delta, varefter ett urvalsförfarande tillämpas. Enbart de som har goda förutsättningar att få sitt förslag omsatt till beställning av ett uppdrag blir inbjudna att presentera.

På TechDay får de inbjudna 20 minuter per förslag att förklara sina idéer och innovativa lösningar, följt av frågor från åhörarna. Därefter sammanträder en jury bestående av Försvarsmakten, FMV och FOI. Det/de bästa förslagen väljs ut av juryn i omröstning, varefter beställningsförfarande påbörjas omgående.

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

 • Namn på företag/organisation och kontaktinformation
 • Titel på förslaget
 • Sammanfattning av förslagets innehåll, max 40 ord, bilder är ej tillåtet
 • Beskrivning av förslaget, max 500 ord, max 5 A4-sidor inklusive bilder
 • Följande rubriker ska finnas i ansökan: Titel, sammanfattning, beskrivning, utförande, leverabler, begränsningar och kontaktuppgifter. Beskrivningen ska svara på vad ansökan gäller och utförande hur arbetet planeras att utföras.

En idealansökan är ett kortfattat, sakligt och begripligt projektförslag som beskriver vad företaget skulle vilja genomföra och leverera inom området, om företaget får en beställning på cirka 350 000 kronor.

Ansökan och eventuella frågor skickas in enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna inbjudan.

Max tre ansökningar per företag/organisation.

Urvalskriterier

Urvalskriterier som kommer vägas in är:

 • Förslaget är inom temat kvantsensorer
 • Militär relevans
 • Teknisk innovationsnivå
 • Tidsmässiga och verksamhetsmässiga kopplingar till relaterad verksamhet på Försvarsmakten, FMV eller FOI
 • Trovärdighet och begriplighet

Experter från Försvarsmakten, FMV och FOI går igenom inkomna ansökningar och väljer ut maximalt åtta företag för deltagande på TechDay.

Att delta på TechDay som åhörare

Vi får ofta frågor om man som företag eller student vara med och lyssna även om man inte ska presentera. Tyvärr finns inte den möjligheten. Eventuellt kommer senare TechDays vara öppna.

Det kan finnas möjlighet för medarbetare på Försvarsmakten, FMV, FOI eller annan myndighet att delta, det beror främst på tillgängliga platser. Om intresse finns skicka i så fall förfrågan via mail till FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se med ämnesrad: TechDay Fråga Kvantsensorer.

Viktiga datum

Deadline ansökan om deltagande: måndag 15 januari 2024

Information till företagen om beslut om deltagande: måndag 30 januari 2024

Genomförande TechDay (närmare information om agenda med mera kommer med inbjudan): torsdag 15 februari 2024

Beställningsförslag klara och överenskomna med företag: enligt förhandling med respektive företag

Företagen levererar: i enlighet med beställning

Leverans och fakturering: enligt förhandling, men slutleverans ska ske senast 2 september 2024

Program

 • 8:30 — 9:00

  Samling

 • 9:00 — 10:00

  Presentation om FMV och MIP samt dagen i detalj

 • 10:00 — 11:30

  Presentation av företagens idéer och tekniska lösningar

 • 11:30 — 12:30

  Lunch

 • 12:30 — 15:30

  Företagspresentationer fortsättning

 • 15:30 — 16:00

  Omröstning inom juryn

 • 16:00 — 16:15

  Presentation av utvald/utvalda idéer och tekniska lösningar

 • 16:15 — 16:30

  Boka tid för att initiera satsning/satsningar