VAD ÄR IOT WORLD?

Ett nätverk av engagerade, nyfikna och kunniga medlemmar

IoT world är en regional community som arbetar för att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Vårt nätverk består av engagerade medlemmar från forskning, näringsliv och offentliga verksamheter. Målsättningen med communityn är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppet nätverk för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet, Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system. IoT World är en öppen kunskapsplattform med processer och testmiljöer där medlemmarna delar erfarenheter och samskapar innovationer. Tillsammans med våra medlemmar är vi en arena för professionellt lärande för individer och organisationer.

IoT World arbetar för att:

  • Accelerera användandet av IoT-lösningar.
  • Skapa en hållbar tillväxt med ökad sysselsättning och stärkt konkurrenskraft för digitala företag.
  • Bidra till hållbar digitalisering av offentlig sektor och regionala näringsliv.
  • Utveckla insatser inom styrkeområdet smarta, säkra, uppkopplade produkter och system.


Vad är Internet of Things (IoT)?

Sakernas Internet eller Internet of Things är nätverket av fysiska enheter och föremål försedda med exempelvis sensorer, elektronik och programvara som har möjlighet att kommunicera med varandra. Detta gör det möjligt för dessa objekt att samla in samt utbyta data, och agera utifrån egen och annan existerande data. IoT har blivit ett begrepp inom många sektorer, men det är ännu oklart vilka effekter den nya digitala generationen kommer att få. 

Smart Specialisering 

IoT world är en satsning inom Region Östergötlands strategi för smart specialisering där Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system är ett utav regionens styrkeområden. Läs mer här!

IoT Sverige 

Två av Region Östergötlands områden inom smart specialisering är effektiv logistik samt uppkopplade system och produkter. Modern logistik innebär en flödesorientering av verksamheter, både privata och offentliga. Genom logistiksystem förstärkta med IoT-teknik kan vinster i form av förbättring och effektivisering av verksamheten hämtas hem. Genom projektet OLIoT utvecklas i Östergötland en IoT-community som tar offentlig logistik som utgångspunkt för användning av IoT. Behovsägarna deltar för att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IoT i deras logistiksystem.

Pilotprojekten tar sin utgångspunkt i behovsägarens logistiksystem och genomförs med iterativt prototypande av detta system förstärkt med IoT. Skapandet av prototyper ger möjlighet att på systemnivå förstå hur användning av IoT kan bidra till förändring, förbättring och effektivisering. Den community som utvecklas kring pilotprojekten består förutom av det prototypbaserade arbetssättet också av uppbyggnad av IoT labbresurser samt ett showroom för IoT lösningar.

Målsättningen med nätverket är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet. 

IoT World är en del av det regionala styrkeområdet Smarta, Säkra, Uppkopplade produkter och system. IoT World  koordineras av Linköping Science Park och  är en del av det nationella strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Övrig finansiering kommer främst från Region Östergötland samt deltagande parter i konsortiet.

ABOUT IOT WORLD

IoT world is a regional community that focuses on making society more efficient with the help of IoT. The network consists of committed project partners from research, business and public activities. The goal of the community is to gather expertise, experience and knowledge in an open network to continue building the regional area of ​​strength.

What is IoT?

The Internet of Things or the Internet of Things is the network of physical devices and objects equipped with, for example, sensors, electronics and software that have the ability to communicate with each other. This makes it possible for these objects to collect and exchange data, and act on the basis of their own and other existing data. IoT has become a concept in many sectors, but it is still unclear what effects the new digital generation will have.

Smart specialization

IoT world is an investment in Region Östergötland’s strategy for smart specialization where Smart, robust and secure connected products and systems are one of the region’s areas of strength.