Säkra tips! från Cyberlys medlemmar

In our open and connected world opportunities are endless; yet – in the face of continuous technology development – so are the vulnerabilities.

When challenged, our systems must have the ability to recover and we need to share the knowledge for our society to be sustainable.

Our aim is to enable a safe, sustainable and efficient society by enhancing digital resilience.

Join us

Join Cyberly Network for access to our newsletter and open events, or become a Cyberly Member for in-depth cooperation such as roundtable-discussions, international projects and business opportunities. More information about the requirements, benefits and how to apply below.

Become a member

Join our community of qualified members to take part in member events and task-forces; to co-create events and access national and international projects; and to spread information on your offerings to our network.

Join

Join the network

Join us to access all open events, receive our monthly newsletter and information on other offerings.

Join

Cyberly explained

Our take on cyber security is that of digital resilience. This is our introduction to Cyberly.

See our movie

News

Hur Cyberly fungerar:

Cyberly bidrar till ett säkert, hållbart och effektivt samhälle genom att stärka allas vår digitala resiliens. Vår ansats är ACT Cyberly som manar till medveten handling. Vår utgångspunkt är Östergötland och vårt mål är att bidra till att Sverige är en ledande nation inom digital resiliens. Våra pelare i ekosystemet är: KLUSTERRÅD, PROCESSLEDNING, KLUSTER, NÄTVERK OCH TASKFORCES

Cyberly Klusterråd är en strategisk grupp som anger riktning för verksamheten. Rådet består för närvarande av ett antal medgrundare som borgar för Cyberlys  trovärdighet, kunnande och engagemang som främjar målen för Sveriges säkerhet. 

Rådet utvärderas och väljs varje vår av Linköping Science Park i samband med ett årligt strategimöte.

Processledningen ansvarar för Cyberly som:

 • En samverkansplattform för näringsliv, akademi, myndigheter och institut inom digital säkerhet. Cyberly samordnar och faciliterar utbyte och aktiviteter, men det är klustermedlemmarna själva som står för kunskapen, behoven, engagemanget och initiativen.
 • En kunskapsnod dit andra företag och kluster kan vända sig för att hitta kunskap och kompetens inom digital resiliens. Vi kan också hjälpa externa parter att nå ut med insatser till våra medlemmar och vårt nätverk eller genomföra utbildningsinsatser eller piloter som prövar framtida erbjudanden gemensamt med våra företag och finansiärer.
 • En uppkoppling mot det nationella och internationella ekosystemet med access till deras nätverk och kompetenser. Därigenom får Cyberly även en policydrivande funktion genom att förmedla information från sina medlemmar uppåt och sända åter information ut i vårt nätverk som kommer från andra relevanta sammanhang.

Cyberly Kluster är kärnan i vårt ekosystem för kunskapsutbyte.

Klustret är endast öppet för i Sverige registrerade organisationer som har erbjudanden inom digital säkerhet, använder sådana produkter eller tjänster i sina erbjudanden, eller där digital säkerhet är ett kritiskt element i verksamheten enligt nedanstående kriterier. 

Företaget / organisationen ska ha ett kontor i Sverige. Vid godkänt medlemskap får alla företagets medarbetare i Sverige delta i valfritt antal aktiviteter samt arbetsgrupper och samverkansformer om inte något särskilt anges i samband med en särskild aktivitet.

Medlemsförmåner

Utöver de förmåner som tillfaller det öppna nätverket (nyhetsbrev, utskick och öppna träffar) får klustrets medlemmar:

 • Delta i medlemsträffar där diskussioner sker i mindre grupper och med större förtroende och utrymme för att dela erfarenheter och kunskap med varandra.
 • Möjlighet att föreslå teman, bli medskapare eller värd till medlemsträffar eller andra aktiviteter.
 • Rätt att skapa och delta i grupper som samverkar kring ett tema där man delar intressen eller utmaningar.
 • Möjlighet att delta i nationella aktiviteter och få access till internationell samverkan.
 • Möjlighet att kommunicera ut nyheter eller erbjudanden till hela nätverket under träffar och genom Cyberly nyhetsbrev och webbsida.

Medlemskriterier

Företaget eller organisationen skall för att kunna bli medlem:

 • Vara registrerat i Sverige. Utländskt bolag ska ha ett fast driftställe i Sverige som inte uteslutande är en säljorganisation. 
 • Ha en verksamhet som främjar målen för Sveriges säkerhet.
 • Uppvisa genomgående hög verksamhetsetik mot anställda, leverantörer och konkurrenter, klustermedlemmar samt i upphandlingar och kundrelationer. 
 • Ha en stabil ekonomisk ställning, och inte ha restförda skatter eller avgifter hos myndigheter i Sverige eller utomlands. 
 • Uppge korrekta uppgifter om ägarförhållande och verksamhet. 
 • Agera så att Cyberlys intressen inte skadas. 
 • Aäkerställa att dess representanter ska ha klanderfri vandel samt följa gällande lagar och regler. 
 • Utse en medarbetare att representera företaget och vara kontaktperson.

Medlemsavgifter

Under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026, kommer ett medlemskap att
vara förbundet med en årlig medlemsavgift som tecknas för tre år. 

Små och medelstora bolag med rätt att ta emot försumbart stöd, erlägger inte avgift, men undertecknar i gengäld ett dokument där man redovisar att man erhållit avgiften genom EU-stöd.

Övriga bolag och organisationer erlägger en avgift om 15 000 kr per år; alternativt – In kind – förbinder sig till att:
ansvara för två utbildningsinsatser per år: ett utbildningstillfälle omfattande 4 h cybersäkerhet för medlemmar i egen regi samt 1 h kunskapsorienterade föredrag under en nätverksträff
avsätta en resurs till processledningen som regelbundet bidrar till att utveckla klustret och dess verksamhet under perioden.

Medlemskap

Klusterrådet gör en samlad bedömning av ansökan baserad på medlemskriterierna samt information som framkommer vid bakgrundskontroller av det ansökande företaget/organisationen och dess representanter och förbehåller sig rätten att avvisa utan motivering. 

Eventuella avslag avseende medlemskap kan inte överklagas.

Cyberly jobbar aktivt med att sprida kunskap och höja medvetandenivån inom digital säkerhet i samhället genom att bygga ett brett nätverk av medlemmar i olika branscher och verksamheter.

Cyberly Nätverk är öppet för var och en, person eller organisation, med intresse för digital säkerhet. Man går med genom att ange sin kontaktinformation i nedanstående webbformulär. 

Med det blir man intressent och godkänner att Cyberly skickar ett månatligt nyhetsbrev och löpande information om våra öppna träffar som man är välkommen att delta på, samt andra händelser och aktiviteter. 

Cyberly förbehåller sig rätten att hantera personuppgifterna för Cyberlys syften tills ev avanmälan sker.

En del i klustrets verksamhet utgörs av grupper som samlas kring en uppgift, ett yrke, process eller projekt. Endast klustermedlemmar kan delta – och starta en grupp. Därefter är det gruppen själv – gemensamt med klusterledningen – som avgör vilka som får ansluta.

För närvarande finns en aktiv grupp för Chief Information Security Officers.


Cyberly Newsletter

              Latest Newsletter

            Previous Newsletter

            Newsletter Archive

Cyberly Process Management

Cyberly Cluster Council

Reports on cybersecurity

Små och medelstora företag - Så här kan du höja din säkerhet online!

Cybersäkerhet kan låta främmande för dig som driver ett litet eller medelstort företag inom exempelvis besöksnäringen. I vår kartläggning då vi undersökt säkerhetsaspekter av uppkopplade verksamheter har vi konstaterat att det ofta finns stora vinster att göra med små medel. Med detta som grund har vi tagit fram följande lathund som ger dig handfasta tips på var du ska börja ditt arbete för att höja säkerheten i just din verksamhet!

Läs lathunden här

Säker digitalisering i besöksnäringen

The survey examines the need for and the attitude towards digitization and digital security of small to medium-sized companies in the hospitality industry. 32 companies with operations in Östergötland have been interviewed to get a picture of the need for increased competence around IT security. In addition, six suppliers of IT systems and solutions to companies in the hospitality industry have been interviewed to broaden the situational picture with more perspectives on risks, routines and the view of digital security.

Download report here

”Cybersäkerhet – en kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och framtidsutsikter för branchen”

Linköping Science Park has together with Security Link, LiU, KTH, Chalmers and FOI conducted a study on the current situation of Cyber Security in Sweden. The focus of the study has been to map existing companies within the Cyber Security-area, predictions on the market growth, the access to competence and mapping future research areas. The study was funded by Tillväxtverket.

Download report here

Säker digitalisering hos SMF

Kartläggning av små och medelstora företags behov och stödsystem i arbetet med informations- och cybersäkerhet.

Säker digitalisering hos SMF

Creating Secure Digitalization in Agriculture

In the digital world we live in today, we are constantly living under the pressure from the risks of cyberattacks. We are daily given news about cyberattacks against our industries and our technology. The threat against our agriculture is no different. In fact agriculture is considered as extra vital from a national security point of view. Therefore Linköping University and Linköping Science Park together are launching a new initiative within secure digitalization in agriculture.

Keep reading the article here

Säker digitalisering för lantbruket

Unlike many other sectors, agriculture engages in socially critical activities – not only because it produces food but also because it produces energy such as biodiesel and ethanol. Today, digital technology is everywhere in agriculture. It already controls milking robots, tractors, field machines, feed systems and ventilation systems, etc. It is important for Sweden to ensure the robustness of these systems. This means, among other things, that the industry already has to inventory, identify and prepare for different types of plan B in the event of cyber attacks or other disruptions. What happens if the feed computer is hijacked? What to do if the milking robot’s computer is exposed to a virus attack? The recent cyber attack on Coop is an example of what can happen.

Download report here

Contact Information

Joanna Sjölander, Cluster Leader

joanna.sjolander@linkopingsciencepark.se

072-533 70 61

Become a member

Smart Specialization – Cyber Security is part of Smart, secure and robust connected products and systems, one of five regional strength areas in the East Sweden Region. The coordinator for the strength area is Linköping Science Park.

Read more

Our work within Cyberly is partly founded by Tillväxtverket.

Read more

Our work within Cyberly is partly founded by the European Union – Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Read more